LOKALNI PLAN AKCIJE ZA DJECU

U BIJELOM POLJU 2005-2010

 

 

Bijelo Polje ,Maj 2005. godine

 

 

 

U V O D

 

Vlada Republike Crne Gore usvojila je Nacionalni plan akcije za djecu u Crnoj Gori 2004 - 2010.godine (NPA), u aprilu 2004.godine. Nakon usvajanja Nacionalnog plana , Komisija za prava djeteta Vlade RCG predložila je da se u Opštinama Bijelo Polje i Bar, kao pilot opštinama , razviju Lokalni planovi akcije za djecu do 2010.godine, kojim bi se definisale prioritetne potrebe i aktivnosti za poboljšanje stanja prava djece u ovim opštinama.

U tom cilju potpisan je Memorandum o razumijevanju izmedju UNICEF-a i Opštine Bijelo Polje, u junu 2004.godine. Formiran je, od strane predsjednika Opštine, Menadžment tim za upravljanaje projektom. Takodje formiran je Medjusektorski tim sastavljen od predstavnika institucija i nevladinih organizacija koje rade sa djecom i za djecu, čiji je zadatak bio da radi na izradi Lokalnog plana akcije za djecu u Bijelom Polju. Obrazovana je i Devinfo radna grupa, radi formiranja i ažuriranja baze podataka, kao podrška izradi plana i njegovoj inplementaciji.

 

 

METODOLOGIJA IZRADE

 

Imajući u vidu da je Lokalni plan akcije za djecu strateški dokument a većina članova Medjusektorskog tima nije u dovoljnoj mjeri edukovana za strateško planiranje, bilo je potrebno organizovati treninge na tu temu. Ciklus od četiri radionice o strateškom planiranju realizovan je u saradnji sa centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Na tim radionicama definisana su problemska područja, to jest sektori, u kojima su grupisani prioriteti za djecu u našoj Opštini. Sljedeći korak je bio formiranje sektorskih timova i to: tim za obrazovanje, tim za zdravstvo, tim za socijalnu zaštitu, tim za bezbjednost i tim za ekologiju.

Početna istraživanja o stanju u pojedinim sektorima radili su sektorski timovi uz pomoć nevladinih organizacija (Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama i NVO Romalen) i nadležnih službi Opštine, koje su prikupile podatke o marginalizovanim grupama sa terena. Predstavnici Menadžment tima su obišli seoske sredine i dopunili podatke o djeci sa tog područja.

U toku procesa organizovana je i obuka za korišćenje Devinfo softvera . Polaznici su bili predstavnici institucija i nevladinih organizacija. Devinfo sistem uveden je kao alat za monitoring Lokalnog plana akcije za djecu koji omogućava da se formulisani mjerljivih i realni indikatori za LPA ciljeve prate u toku inplementacije.

Da bi analiza situacije bila kompletna vodilo se računa i o participativnosti.

Organizovane su konsultacije sa predstavnicima sektora, djecom i roditeljima. Kako je najmanje podataka bilo o marginalizovanim grupama, njihovi predstavnici bili su maksimalno uključeni u konsultacije. Održano je pet tribina u gradskom, prigradskim i seoskim područjima i sedam Fokus grupa u prvom krugu konsultacija.

Paralelno sa izradom LPA dokumenta razvijena je i komunikacijska strategija koja objašnjava kako da se svako dijete, svaki gradjanin Bijelog Polja uključi u izradi LPA i njegovoj implementaciji. Na osnovu ove strategije izradit će se godišnji planovi za komunikaciju.

Na osnovu sagledanog stanja uradjena je analiza postojeće situacije prava djece u Opštini Bijelo Polje, koja je omogućila da se jasno definištu strateški ciljevi po oblastima. Na osnovu analize stanja uradjen je Nacrt Lokalnog plana akcije za djecu u Bijelom Polju.

Nakon utvrdjivanja Nacrta LPA organizovan je drugi krug konsultacija čiji je cilj bio da predstavnici institucija, nevladinih organizacija , a posebno roditelji i djeca, daju svoje komentare i sugestije na nacrt dokumenta. Održano je niz sastanaka sektorskih timova i Medjusektorskog tima, kao i deset Fokus grupa sa predstavnicima sektora, nevladinih organizacija, djece i roditelja. Rezultati tih konsultacija su uslovili odredjene izmjene Nacrta dokumenta. Na taj način došlo se do konačne verzije Lokalnog plana akdije za djecu u Bijelom Polju do 2010.godine.

 

 

ANALIZA SITUACIJE

 

 

 

STANJE U SEKTORU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE

 

 

Prava iz oblasti zdravstvene zaštite djece naše Opštine ostvaruju se kroz primarni i sekudarni nivo zdravstvene zaštite, preko Javnih zdravstvenih ustanova Dom zdravlja i Opšta bolnica.

Opšta bolnica ima Ginikološko-akušersko odjeljenje, sa Porodilištem i Odsjekom za neonatologiju, koji je opremljen inkubatorima, foto lampama i ostalom opremom za poluintezivnu njegu novorodjenčadi i nedonaščadi koja su nezrela ili imaju neko patološko stanje. U okviru bolnice funkcioniše i Dječje odjeljenje sa sekundarnim nivoom zdravstvene zaštite. U porodilištu se godišnje porodi 650-700 porodilja.

Dječje odeljenje ima tri pedijatra od kojih je jedan supspec.neonatolog.

U Domu zdravlja funkcioniše Dispanzer za zdravstvenu zaštititu djece i omladine. Dispanzer čine:

- Predškolski dispanzer, u okviru koga funkcioniše savjetovalište za djecu do 7 godina (predškolske djece ima oko 7000).

- Školski dnspanzer, djecu preko 7 godina (školske djece ima oko 14.000). U školskom dispanzeru obavljaju se sistematski pregledi djece , omladine i sportista. U Predškolskom i Školskom dspanzeru uspješno se obavlja imunizacija djece (24 punkta) sa uspjehom 98 %.

Predškolski i školski dispanzer imaju 7 pedijatara i 18 med.tehničara.

Prostorni uslovi u Dječjem dispanzeru nijesu zadovoljavajući jer se koristi samo dio prostora stare zgrade, koju je UNICEF l954. godine poklonio i namijenio zdravstvenoj zaštiti majki, djece i omladine,dok su u drugom dijelu useljene ostale službe Doma zdravlja.

Bijelo Polje sada ima mnogo kvalitetniju zaštitu zdravlja djece. Novembra 2004.godine, u saradnji Ministarstva zdravlja i UNICEF-a, pri Domu zdravlja otvoreno je Savjetovalište za mlade i reproduktivno zdravlje, kao i prvi put u Crnoj Gori Škola za trudnice i roditeljstvo. Do sada školu je pohadjalo 49 mladih trudnica, a 12 je prošlo komplet obuku, koja se sastoji od teoretske nastave, phiho-fizičkih vježbi, kondicionih vježbi kao i priprema za porodjaj koji obuhvata tretman od petog mjeseca trudnoće do porodjaja.

 

Prioriteti za unaredjenje zdravstvene zaštite djece i omladine u Bijelom Polju su :

- razvijanje i unapredjivanje zdravih stilova života

- unapredjenje i zaštita reproduktivnog zdravlja

- stvaranje uslova za zdravo potomstvo

- obuhvat vakcinacijom (do 99%) radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

- kontinuirano praćenje rasta, razvoja i uhranjenosti

- zdravstveni nadzor i stručna pomoć djeci sa posebnim potrebama

- zaštita i unapredjenje mentalnog zdravlja mladih

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 1

Svoj djeci zdrav početak života

 

 

1 Specifični cilj

Smanjiti broj novorodjenčadi sa malom porodjajnom težinom (2500g) i obezbijediti njihovo veće preživljavanje

 

 

AKTIVNOSTI

 • Podrška dojenju djece do šest mjeseci,
 • Upoznavanje roditelja sa principima pravilne njege i ishrane djece,
 • Unaprijediti rad škole za trudnice i psihofizičku pripremu za porodjaj,
 • Edukacija pedijatara i ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za pružanje njege djeci ometenoj u razvoju,

 

NOCIOCI AKTIVNOSTI

1. Opština,

2. Ministarstvo zdravlja,

3. JU Dom zdravlja,

4 . Nevladine organizacije,

 

IZVORI FINANSIRANJA

1. Opština,

2. Ministarstvo zdravlja,

3. Donatori,

 

INDIKATORI

 • % živo rodjene djece sa TM < 2500g,
 • % odojčadi do 6 mjeseci života koji se isključivo doje,
 • % perinatalne smrtnosti,
 • % trudnica koje su prošle školu za psihofizičku pripremu,

 

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010. GODINE

 

 

 

2. Specifični cilj

Smanjiti smrtnost odojčadi

 

AKTIVNOSTI

 • Uvesti skrining testove naslednih oboljenja kod svih novorodjenčadi (TSH . FK),
 • Formirati registre za kongenitalne malformacije (uredjene),

 

NOCIOCI AKTIVNOSTI

1. Opština,

2. Ministarstvo zdravlja,

3. JU Dom zdravlja,

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori,

 

INDIKATORI

 • % smrtnosti odojčadi ,
 • % djece vakcionisane DiTePer vakcinom u prvoj godini života ,
 • % djece vakcionisane BSG vakcinom,
 • Procjena smrtnosti djece do 5 godina strosti,

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010

 

 

STATEŠKI CILJ 2

Stvoriti uslove za optimalan razvoj svakog djeteta

 

 

1. Specifični cilj

Promovisati zdravu ishranu djece

 

 

AKTIVNOSTI

 • Edukacija o zdravoj i kvalitetnoj ishrani ( posebno u dječjim vrtićima),

 

 

NOCIOCI AKTIVNOSTI

1. Opštne,

2 Ministarstvo zdravlja,

3 Ministarstvo prosvjete i nauke,

4 Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

5. Ustanove u kojima borave djeca,

6. Nevladine organizacije,

 

INDIKATORI

 • % pothranjene djece u vrtićima , uzrasta do 5 godina starosti,

 

IZVORI FINANSIRANJA

 1. Opština,
 2. Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 3. Ministarstvo prosjete,
 4. Ministarstvo zdravlja,
 5. Donatori

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.godina

 

 

STRATEŠKI CILJ 3

Promocija zdravih stilova života medju mladima i adolescentima

 

 

1. Specifični cilj

Smanjiti maloljetničke trudnoće i namjerne prekide do 18 godina

 

AKTIVNOSTI

 • Povećanje nivoa znanja o reproduktivnom zdravlju i korišćenju savremene kontracepcije,
 • Vršnjačka edukacija iz oblasti reproduktivnog zdravlja,
 • Unapredjenje rada savjetovališta za mlade iz oblasti reproduktivnog zdravlja

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Ministarstvo zdravlja,
 3. Dom zdravlja,
 4. Nevladine organizacije,
 5. Lokalni mediji

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori,
 • Nevladine organizacije

 

INDIKATORI

 • Maloljetnički porodjaji od 15-19 godina,
 • Registrovani maloljetnički prekidi trudnoće,
 • Broj mladih obuhvaćenih vršnjačkom edukacijom

 

VREMENSKI OKRIV 2005-2010.GODINA

 

 

2. Specifični cilj

Smanjenje polno prenosivih bolesti medju mladima

 

 

AKTIVNOSTI

 • Povećati nivo znanja medju mladima o polnim bolestima uključujući HIV/AIDS,
 • Vršnjačka edukacija,
 • Promocija zdravih stilova života medju mladima,
 • Unapredjenje rada savjetovališta za mlade

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Obrazovne ustanove,
 3. Dom zdravlja (savjetovalište za mlade),
 4. Lokalni mediji,
 5. Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • % djeca koja su prošla obuku o reproduktivnom zdravlju u savjetovalištu za mlade, prevenciji polno prenosivih bolesti, promociji zdravih stilova života,
 • % vršnajčkih edukatora

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

 

3. Specifični cilj

Smanjenje upotrebe duvana , alkohola i drugih psiho-aktivnih supstanci medju mladima i adolescentima

 

 

AKTIVNOSTI

 • Kampanja protiv pušenja i konzumiranja alkohola,
 • Vršnjačka edukacija mladih o štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci,
 • Otvaranje savjetovališta za djecu i mlade,
 • Promacija zdravih stilova života i uvodjenje predmeta zdravstvenog obrazovanja u redovni školski sistem u osnovnim i srednjimj školama

 

NOCIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Ministarstvo prosvjete – Zavod za školstvo
 3. Dom zdravlja (savjetovalište za mlade),

4. Škole,

5 . Mediji,

6. Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • % djece uzrasta od 14-18 godina koja konzumiraju alkohol,
 • % ’’ koja koriste duvan,
 • % ’’ koja su korisnici psiho-aktivnih supstanci,
 • % ’’ koja konzumiraju droge

 

 

 

VRREMENSKI OKVIR 2005-2010. GODINA

 

 

4. Specifični cilj

Zaštita metalnog zdravlja mladih

 

 

AKTIVNOSTI

 • Podrška inicijativi Ministarstva zdravlja za formiranje Službe koja bi se bavila mentalnim zdravljem djece (Pri Dispanzeru za zaštitu mentalnog zdravlja),

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

1. Opština,

2. Ministarstvo zdravlja,

3. Dom zdravlja

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • % djece sa poremećajem prilagodjavanja,
 • % djece sa akutnom stresnom reakcijom

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINE

 

 

STRATEŠKI CILJ 4

Unapredjenje djece ometene u razvoju

 

 

1. Specifični cilj

Poboljšanje zdravstvenog nadzora i davanje stručne pomoći djeci sa posebnim potrebama

 

AKTIVNOSTI

 • Razvoj savjetovališta za djecu sa posebnim potrebama,
 • Redovni sistematski pregledi,
 • Rano upućivanje na supspecijalističe konsultativne preglede,
 • Rane terapijske mjere i rehabilitacija,
 • Upućivanje na operativno liječenje djece sa fizičkim oštećenjima

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Dom zdravlja,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • % djece sa razvojnim poteškoćama,
 • % djeca ometena u razvoju u predškoslim ustanovama,
 • % djeca ometena u razvoju u dnevnom boravku

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

 

2. Specifični cilj

Kontinuirano praćenje rasta i razvoja

 

 

AKTIVNOSTI

 • Otvaranje razvojnog savjetovališta,
 • Kontrolni pregledi i rano otkrivanje poremaćaja u rastu i razvoju,
 • Rano upućivanje na konsultativne preglede subspecijalističke terapijske mjere za rehabilitaciju

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Ministarstvo zdravlja,

3. Dom zdravlja

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • % neuhranjene djece mladje od 5 godina,
 • % djece mladje od 5 godina koja zaostaju u psihomotornom razvoju,
 • % djece sa kongenitalnim urodjenim anomalijama

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

 

 

STANJE U SEKTORU OBRAZOVANJA

 

 

Opština Bijelo Polje se prostire na prostoru od 924 km², što zahtijeva potrebu postojanja široke mreže vaspitno-obrazovnih ustanova.

Mrežu vaspitno-obrazovnih ustanova u Opštini čine:

- JU Dječji vrtić sa tri objekta u gradu i devet područnih odjeljenja u prigradskim i seoskim osnovnim školama,

- Sedamnaest osnovnih škola sa 48 područnih odeljenja ,

- Škola za osnovno muzičko obrazovanje i

- Tri srednje škole

Usluge predškolskog obrazovanja koristi oko 500 polaznika ili 22% što je izuzetno mali obuhvat djece predškolskim obrazovanjem. U Dječjem vrtiću vaspitno-obrazovni rad izvodi 34 vaspitača.

Osnovnu školu pohadja 6277 učenika . Nastavu u osnovnim školama realizuje 537 prosvjetnih radnika a administrativno-tehničke poslove 143 radnika.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje ima 130 učenika, stručnu nastavu izvodi 12 nastavnika, a administativno-tehničke poslove vršie 2 radnika.

Srednju školu pohadjaju 2085 učenika a stručnu nastavu realizuje 165 profesora i 27 radnika vrši administrativno-tehničke poslove.

U odnosu na stanje u sektoru obrazovanja djece, važno je istaći :

- izuzetno mali broj djece 22% obuhvaćen je predškolskim obrazovanjem;

- Visok procenat obuhvaćenosti djece u osnovnoj školi (99%);

- Učinjen je značajan pozitivan iskorak na planau upisa djece Romske nacionalnosti u prošloj godini kada je upisano 36-oro djece čime je uškolovanost Romske djece dostigla 50%;

- evidentan je pad upisa djece u prvi razred godišnje oko 2%;

- uslovi za rad vrtića, osnovnih i srednjih škola nijesu na zadovljavajućem nivou i ne daju mogućnost za savremeno izvodjenje nastave ( ovo se posebno odnosi na jedan broj školskih objekata starije gradnje koji su dosta dotrajali) ;

- u pogledu uslova takodje je prisutan problem nedostatka savremenih sredstava za izvodjenje nastave;

- prisutan je problem da nastavno osoblje nije dovoljno edukovano za rad primjeren potrebama reforimisane škole;

- problem prevoza djece je takodje izražen posebno na seoskom području zbog razudjenosti terena, 30% učenika vezano je za prevoz.

U protekom periodu lokalna samouprava je ulagala značajna sredstva za poboljšanje uslova rada u školama kroz izgradnju , rekonstrukciju i adaptaciju školskih objekata i pored činjenice da obrazovanje nije u nadležnosti lokalne samouprave.

Imajujći u vidu proces i potrebu decentralizacije obrazovnog sistema i zakonsku regulativu koja je u pripremi u tom pravcu, značajno je naglasiti još aktivniju ulogu lokalne uprave na rješavanju problema koji su vezani za obrazovni sistem Opštine, prije svega u dijelu stvaranja adekvatnih prostornih i tehničkih uslova za rad škola.

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 1

Dostupnost vaspitanja i obrazovanja svim ciljnim grupama

 

 

1. Specifični cilj

Veći obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem

 

 

AKTIVNOSTI

 • Obezbjedjivanje prostora – otvaranjem vrtića pri osnovnim školama u seoskim područjima,
 • Besplatno predškolsko obrazovanje za romsku djecu,
 • Besplatno predškolsko obrazovanje za djecu sa razvojnim teškoćama,
 • Podrška siromašnim porodicama (besplatan boravak djece u vrtiću),
 • Olakšati fizički pristup vrtiću djeci sa razvojnim teškoćama,
 • Obezbjedjivanje prevoza

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Ministarstvo rada i soc.staranja,
 3. Ministarstvo prosvjete,
 4. Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 1. Opština,
 2. Ministarstvo rada,
 3. Ministarstvo prosvjete,
 4. Donatori,
 5. NVO

 

INDIKATORI

 • Broj - % djece u jaslicama,
 • Broj - % djece u vrtićima (po polu, grad – selo),
 • Broj djece Roma obuhvaćene predškolskim obrazovanjem,
 • Broj djece sa razvojnim teškoćama obuhvaćene predškolskim obrazovanjem,
 • Broj vrtića arhitektonski prilagodjenih djeci sa razvojnim teškoćama,
 • Broj djece koja besplatno borave u vrtićima (socijalni slučajevi, Romi, djeca sa razvojnim teškoćama)

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2006.GODINE

 

 

2. Specifični cilj

Povećan obuhvat romske djece osnovnim i srednjim obrazovanjem

 

 

AKTIVNOSTI

 • Formiranje baze podataka ,
 • Popis djece – analiza stanja,
 • Razlozi napuštanja škole,
 • Zdravstvena zaštita djece
 • Podrška roditeljima – prosvjećivanje,
 • Obezbjedjivanje prevoza i ishrane za djake pješake,
 • Obezbjedjivanje knjiga,
 • Edukacija kadrova,
 • Uključivanje medija

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština ,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Centar za socijalni rad,
 • NVO

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Centar za socijalni rad,
 • NVO

 

INDIKATORI

 • Broj djece Roma obuhvaćene osnovnim obrazovanjem,
 • Broj djece Roma obuhvaćene srednjim obrazovanjem,
 • Broj djece koja su udaljena više od 3 km od škole,
 • Broj djaka pješaka obuhvaćeni organizovanim prevozom

 

 

 

3. Specifični cilj

Povećan obuhvat djece sa posebnim potrebama u osnovne i srednjoj školi- inkluzivno obrazovanje

 

 

AKTIVNOSTI

 • Rekonstrukcija i sanacija postojećih i otvaranje novih odjeljenja,
 • Otklanjanje fizičkih barijera za pristup školi,
 • Podrška porodici,
 • Savjetodavno stručna služba u školi,
 • Inkluzija - učešće roditelja,
 • Biblioteka igračaka u funkciji,
 • Volonterski rad u školi sa djecom sa razvojnim teškoćama (civilno služenje vojnog roka),
 • Edukacija kadrova

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 1. Opština,
 2. Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 3. Ministarstvo zdravlja,
 4. Ministarstvo prosvete i nauke,
 5. NVO,
 6. Mjesne zajednice

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Donatori

 

INDIKAKTORI

 • Broj djece sa razvojnim teškoćama obuhvaćenih inkluzivnim osnovnim obrazovanjem,
 • Broj djece sa posebnim potrebama obuhvaćenih osnovnim obrazovanjem(spec.odljeljenja),
 • Broj djece sa razvojnim teškoćama obuhvaćenih srednjim obrazovanjem,
 • Broj osnovnih škola arhitektonski prilagodjenih djeci sa razvojnim teškoćama,
 • Broj srednjih škola arhitektonski prilagodjenih djeci sa razvojnim teškoćama

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

 

4. Specifični cilj

Poboljšan pristup djece biblioteci i internetu

 

 

AKTIVNOSTI

 • Otvaranje besplatnog multimedijalnog centra (biblioteka,računari sa pristupom internetu), pri Centru za kulturu

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za kulturu,
 • Osnovne škole,
 • Srednje škole

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvete,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • Broj djece korisnika usluga biblioteke,
 • Broj djece korisnika interneta

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005 – 2006.GODINA

 

 

STRATEŠKI CILJ 2

Poboljšanje usluga u obrazovanju

 

 

1. Specifični cilj

Poboljšan kvalitet predškolskog obrazovanja

 

 

AKTIVNOSTI

 • Edukacija vaspitača,
 • Ponuda različitih programa,
 • Uključivanje i edukacija roditelja,
 • Učešće lokalne zajednice i NVO u identifikovanju isključenih,
 • Uključivanje medija

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Zavod za školstvo,
 • Mjesne zajednice,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština ,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Nevladine organizacije,
 • Mjesne zajednice

 

INDIKATORI

 • Broj vaspitnih grupa koje imaju više djece nego što je zakonom dozvoljeno ,

 

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005. – 2010. GODINA

 

 

2. Specifični cilj

Poboljšan kvalitet obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

 

AKTIVNOSTI

 • Opremanje komjuterskih učionica u školama,
 • Kvalitetno opremanje kabineta,
 • Edukacija direktora, prosvjetnih radnika i pedagoško-psiholoških službi za primjenu novih metoda rada u učinionici,
 • Uvodjenje programa zdravstvenog obrazovanja i ekologije,
 • Podizanje informatičke pismenosti djaka i nastavnika,
 • Više izbornih programa,
 • Intenziviranje slobodnih aktivnosti

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Zavod za školstvo,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • NVO

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosjvetei nauke,
 • NVO,
 • Donatori

 

INDIKATORI

Broj djece obuhvaćene osnovnim obrazovanjem,

Stopa upisa u osnovne škole,

Broj djece koja su napustila osnovno obrazovanje,

Broj djece koja završavaju osnovnu školu,

Broj djece koja su napustila srednje obrazovanje,

Broj - % djece koja završavaju srednju školu.

Broj odjeljenja po 9-godišnjem programu,

Broj djece 7-14 godina obuhvaćenih sportskim sekcijama,

Broj djece 15-18 godine obuhvaćenih sportskim sekcijama,

Broj djece u sportskim klubovima (7-14,15-18, grad/selo)

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2006.GODINA

 

 

STRATEŠKI CILJ 3

Demokratizacija obrazovanja

 

 

1. Specifični cilj

Sprovodjenje reforme u obrazovanju

 

 

AKTIVNOSTI

 • Participacija djece,
 • Participacija lokalne zajednice,
 • Sprovodjenje inkluzije u redovnoj školi,
 • Saradnja škole i institucija za podršku djeci sa smetnjama u razvoju,
 • Sprovodjenje gradjanskog obrazovanja,
 • Edukacija učenika o pravima i obavezama u školi,
 • Formiranje školskih klubova (parlamenata) za aktivno učešće djece i mladih,
 • Saradnja roditelja i škole – fiormiranje klubova roditelja,
 • Volonterski rad u školi sa djecom sa razvojnim teškoćama (civilno služenje vojnog roka),
 • Uključivanje nevladinih organizacija
 • Edukacija roditelja (tribine, brošure, mediji, štampani materijali i sl.)

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Zavod za školstvo,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • Broj osnovnih škola sa formiranim školskim klubovima – djačkim parlamentima (grad-selo),
 • Broj srednjih škola sa formiranim školskim klubovima – djačkim parlamentima

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2008.GODINA

 

 

2 Specifični cilj

Poboljšanje infrastrukture

 

 

AKTIVNOSTI

 • Izgradnja jaslica u Bijelom Polju,
 • Izgradnja vrtića u Rasovu i Lješnici,
 • Rekonstrukcija mosta na Limu Sutivan – Njegnjevo,
 • Ogradjivanje škole u Gubavču,
 • Obezbjedjivanje uslova za nastavu fizičkog vaspitanja (sala) za učenike OŠ „Risto Ratković“ u Nikoljcu i škole u Nedakusima

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Nevladine organizacije,

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvete i nauke,
 • JKP ’’Lim’’,
 • Škole

 

INDIKATORI

 • m² prostora po djetetu, jaslica, vrtića (grad/selo),
 • m² prostora po djetetu u osnovnim školama ( grad/selo),
 • m² prostora po djetetu u srednjim školama )grad/selo)

 

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2008.GODINA

 

 

 

 

STANJE U SEKTORU SOCIJALNE ZAŠTITE

 

 

Proces tranzicije nije zaobišao ni opštinu Bijelo Polje. Veliki broj radnika je ostao bez posla ili se nalazi na prinudnom odmoru. Na Birou rada evidentirano je preko 7.000 lica koja traže zaposlenje, medju kojima i 1.200 lica kojima je prestao radni odnos zbog pokretanja stečajnog postupka u preduzećima u kojima su radili. To je dovelo do raslojavanja društva. Veliki je broj osiromašenih gradjana. Tako nepovoljne društvene okolnosti odrazile su se negativno i na socijalni status gradjana.

Republika Crna Gora finansira cjelokupnu oblast socijalne zaštite što ima odredjenih prednosti ali i nedostataka. Ovakvim načinom se finansira samo osnovna djelatnost a nedostatak je taj što se izgubila kopča sa lokalnom zajednicom u dijelu finansiranja odredjenih specifičnih potreba i prioriteta u našoj opštini.

Centar za socijalni rad ima zadatak da sprovodi preventivne aktivnosti, dijagnostičke tretmane, pruža savjetničke usluge i pomaže porodicama u rešavanju materijalnih i drugih problema.

Centar ima uposlenih 39 lica od toga u Mojkovcu radi 8 radnika a u Dnevnom Centru za djecu sa posebnim potrebama 7 radnika. Sa visokom stručnom spremom ima 21 radnik.

Centar posjeduje adekvatne stručne i tehničke mogućnosti za kvalitetan rad. U okviru Centra za socijalni rad postoje sledeći timovi:

- Tim za MOP

- Tim za dječji dodatak

- Tim za djecu sa posebnim potrebama

- Tim za zanemarenu i zlostavljenu djecu

- Tim za djecu u sukobu sa zakonom

- Tim za starateljstvo (smještaj u institucijama,hraniteljskim porodicama)

Osnovne vrste raspoložive novčane pomoći su dodatak za djecu, oprema za novorodjeno dijete, odmor i rekreacija, ishrana u predškolskim ustanovama i indirektno materijalno obezbedjenje za porodice (MOP).

Prema stanju na dan 31.12.2004.godine :

- Materijalno obezbjedjenje porodice koristi 1208 porodica.

- Broj djece obuhvaćene MOP-om je 1.692

- Broj djece koja primaju dječji dodatak je 1.618

U predškolskim ustanovama obezbedjuje se ishrana za djecu korisnika MOP-a i djecu bez roditeljskog staranja i to 50% od cijene smještaja u vrtiću.

U 2004.-toj godini u Bijelom Polju isplaćena je pomoć za kupovinu školskog pribora za 1.558 djece.

Svake godine o trošku Ministarstva rada i socijalnog staranja, ljetuje 260-oro djece iz naše Opštine, čiji su roditelji korisnici MOP-a .

Broj porodica Roma uključenih u MOP je 45, a broj članova porodica korisnika ukupno 178.

Opština iz Budžeta izdvaja značajna sredstva na ime jednokratnih pomoći talentovanim učenicima i studentima i djeci porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe ; za nabavku udžbenika, liječenje i sl. u 2004. godini ta pomoć iz Budžeta iznosila je 21.000 € .

Pravo na smještaj u institucije socijalne zaštite ili hraniteljske porodice imaju: djeca bez roditeljskog staranja (ima ih trenutno u Bijelom Polju 40-oro), djeca čiji je razvoj poremećen zbog porodične situacije, djeca sa umerenim i teškim poremećajima u razvoju kao i trudnice i samohrane majke sa djecom mladjom od tri godine.

Većina usluga se vrši insititucionalno a u začetku su vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite.

Broj djece u institucionalnom smještaju je: muških 24, ženskih 20.

U B.Polju je nedovoljno razvijeno hraniteljstvo i uglavnom se odnosi na srodničko hraniteljstvo, (9 djece) uzrasta do 18 godina.

Prema istraživanjima koje je napravljeno u okviru procesa izrade LPA radi evidentiranja broja djece u opštini sa smetnjama u razvoju , registrovano je ukupno 68-oro djece do 18 godina od čega muških 48 i ženskih 20.

Ovaj broj nije konačan jer značajan broj djece sa posebnim potrebama nije evidentiran zbog izbjegavanja roditelja da prijave dijete, zbog razvnih prepreka, stida ili neznanja kako da ostvare svoja prava iz domena socijalne zaštite po osnovu invalidnosti djeteta, tako da ovi slučajevi ostaju neotkriveni sve do polaska djeteta u školu.

U saradnji sa Ministarstvom rada i UNICEF-om u Bijelom Polju je otvoren Centar za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama, prvi te vrste u Crnoj Gori, u kojem se trenutno pruža usluga za 15-oro djece sa umerenom i teškom retardacijom , starosne dobi od 03 -18 godina i to: muških 9 i ženskih 6.

Od maja 2002. godine u Bijelom Polju je otvorena igračkoteka za djecu sa lakšim smetnjama u razvoju koja nijesu smještena u dnevnom centru i stvorena je mogućnost da širi krug djece koristi usluge igračkoteke. Projekat je realizovan uz pomoć Opštine, Save the children i NVO Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama.Od otvaranja igračkoteke usluge stručnog kadra koristilo je i koristi 40-oro djece sa smetnjama u razvoju. Usluge igračkoteke koriste i djeca iz vrtića , specijalnih odeljenja i iz Dnevnog centra kao i djeca bez smetnji u razvoju tako da se vršila djelimična integracija djece sa smetnjama u razvoju.

Centar za socijalni rad nadležan je za identifikaciju slučajeva i koordinaciju aktivnosti i mjera medju sektorima, izvršenje zakonskih sankcija koje izreknu sudovi i pravnu zaštitu djece.

U Bijelom Polju formiran je Multidisciplanarni tim na nivou lokalne zajednice koji se bavi radom na konkretnim slučajevima zaštite zanemarene i zlostavljene djece. Broj prijavljenih slučajeva zlostavljene djece starosti od 01-18 godina koji su prijavljeni Centru za socijalni rad je 79, od čega muških 48 i ženskih 31.

Rad ovog Tima otežava nedostatak ’’Sigurne kuće’’ za djecu za trenutni smještaj dok se preduzmu odgovarajuće mjere.

U ovoj oblasti Centar za socijalni rad ima dvosmislenu ulogu:

Štiti interese djece i predlaže odgovarajuće kaznene mjere za djecu koja su u sukobu sa zakonom.

U B.Polju formiran je Multidisciplinarni tim na nivou lokalne zajednice koji se bavi programom resocijalizacije i integracije mladih sa društveno neprihvatljivim ponašanjem. U periodu januar-oktobar 2004.godine registrovano je ukupno 39 djece u sukobu sa zakonom, od čega za izvršena krivična djela 11, a za prekrašj 28 djece (37 muških i 2 ženskih).

Od oktobra 2003. godine uveden je i grupni rad sa maloljetnicima. Kroz grupu je prošlo ukupno 8 djece u 2004.godini a za 2005. godinu grupa broji 6 djece.

 

 

STRATEŠKI CILJ 1

Stvaranje mehanizama za prevenciju i odgovor u slučajevima nasilja

 

 

1. Specifični cilj

Osnivanje centra za prihvat djece, žrtava bilo kog oblika zlostavljanja i zanemarivanja

 

 

AKTIVNOSTI

 • Obezbjedjivanje stambenog prostora,
 • Edukacija kadrova,
 • Uključivanje volontera

 

INDIKATORI

 • Broj prijavljenih slučajeva zlostavljanja djece,
 • Broj prijavljenih slučajeva zanemarivanja djece,
 • Broj adekvatno riješenih slučajeva nasilja,
 • Broj djece koja su boravila u Centru,
 • Prosječna dužina boravka djeteta u Centru

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i scijalnog staranja,
 • Donatori,
 • Nevladine organizacije

 

 

VREMENSKI OKVIR 2006.GOD.

 

 

2. Specifični cilj

Podizanje svijesti javnosti o nasilju

 

AKTIVNOSTI

 • Formiranje tima za edukaciju o nasilju,
 • Organizovanje tribina,
 • Izrada pisanog materijala (brošure,leci),
 • Vršnjačka edukacija

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Centar bezbjednosti,
 • Nevladine organizacije,
 • Obrazovne ustanove

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnosg staranja,

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010

 

 

STRATEŠKI CILJ 2

Podrška porodici i pojedincu

 

 

1. Specifični cilj

Poboljšanje materijalnog statusa porodica

 

 

AKTIVNOSTI

 • Savjetodavni rad
 • Obezbjedjivanje besplatnog školskog pribora,
 • Organzovanje besplatnih odmora za djecu,
 • Formiranje fonda za stipendiranje učenika

 

INDIKATORI

 • Broj korisnika MOP-a,
 • Broj korisnika dječjeg dodatka,
 • Broj djece korisnika tudje njege

 

NOCIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINE

 

 

2. Specifični cilj

Objezbedjivanje odmora i rekreacije za djecu, uključujući i romsku djecu i djecu sa posebnim potrebama

 

 

AKTIVNOSTI

 • Odrediti kriterijume za upućivanje djece(ne samo djeca korisnici MOP-a )
 • Obezbijediti edukovan kadar za boravak na odmoru djece sa posebnim potrebama

 

INDIKATORI

 • Broj djece sa razvojnim poteškoćama,
 • Broj djece socijalno ugroženih porodica,
 • Broj djece Roma

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

Opština,

 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Centar za socijalni rad,
 • Škole,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.GOD.

 

 

3. Specifični cilj

Preventivni rad na suzbijanju narkomanije

 

 

AKTIVNOSTI

 • Formiranje multidisciplinarnog tima za prevenciju,
 • Izrada letaka i brošura, organizovanje punktova za njihovu podjelu,
 • Organizovanje muzičkih i sportskih manifestacija,
 • Vršnjačka edukacija

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Centar bezbjednosti,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Ministarstvo pravde,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Ministarstvo zdravlja

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005.GOD.

 

 

4. Specifični cilj

Edukacija roditelja i podrška u vršenju roditeljske uloge

 

 

AKTIVNOSTI

 • Formiranje tima za rad sa roditeljima,
 • Osnivanje ’’Škole za roditelje’’,
 • Tribine, razgovori,
 • Izrada brošura i njihova podjela

 

NOSIOACI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Centar bezbjednosti,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Ministarstvo zdravlja

 

IZVOR FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo prosvjete

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005.GOD.

 

 

 

5. Specifični cilj

Preventivni rad sa djecom koja ispoljavaju poremećaje u ponašanju i rad sa djecom koja su u sukobu sa zakonom

 

 

AKTIVNOSTI

 • Grupni rad sa djecom u osnovnim školama,
 • Edukacija kadrova,
 • Uključivanje volontera,
 • Edukativne radionice sa srednjoškolskom djecom,
 • Uključivanje djece u sportske aktivnosti

 

INDIKATORI

 • Broj djece korisnika savjetodavnih usluga Centra za socijalni rad,
 • Broj djece u sukobu sa zakonom,
 • Broj djece kojima su izrečene mjere,
 • Broj djece u sportskim klubovima

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo prosvjete,
 • Centar bezbijednosti

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Nevladine organizacije

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005. godine

 

 

STRATEŠKI CILJ 3

Deinstitucionalizacija usluga dječje i socijalne zaštite

 

 

1. Specifični cilj

Primjena alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom

 

 

AKTIVNOSTI

 • Edukacija kadrova za sprovodjenje alternativnih sankcija,
 • Razvijanje diverzionih modela ,
 • Obezbjedjivanje institucija iz lokalne zajednice spremne da pruže, podršku kod rada u korist zajednice,
 • Osnivanje Centra za medijaciju,
 • Uspostavljanje multidisciplinarnosti u radu

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo pravde,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo pravde,
 • Nevladine organizacije

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005.GODINA

 

 

 

STANJE U SEKTORU BEZBIJEDNOSTI DJECE

 

Stanje bezbijednosti djece na području naše opštine uslovljeno je sa više faktora. Bezbijednost djece u sektoru 2, (Rakonje) i sektoru 4, (Potkrajici i Sutivan), uslovljeno je činjenicom da kroz ovo područje prolazi magistralni put Prijepolje-Podgorica sa velikom frekfencijom saobraćaja a da isti nije obezbijedjen pratećom infrastrukturom koja bi učinila bezbijednim pješake a posebno djecu. Na ovom dijelu ne postoji zaštitna ograda kao ni izgradjena staza za pješake niti putna signalizacija. Naročito treba istaći ugroženost romske djece u sektoru 2,(naselje Rakonje) gdje nažalost, stradaju djeca u saobraćaju. Inače u bezbijedonosnom sektoru 2 i 4 su gusta naselja i tu se nalazi 6 osnovnih i 2 srednje škole i gdje su saobraćajnii problemi vezano za bezbijednost djece najizraženiji.

Na bezbijednosnom sektoru 7, koji obuhvata prigradsko naselje Nedakusi i industriju zonu, nalazi se veći broj fabrika gdje se nepropisno odlaže razni otpadni materijal i smeće, što znatno povećava rizik od infekcija i zaraza. Djeca sa ovog područja nemaju adekvatne objekte za bavljenje sportom i rekreacijom pa se za tu svrhu često koriste napuštene fabričke hale i zemljište koje je prepuno raznih predmeta opasnih za zdravlje djece . Tipičan primjer za ovo je postavljanje table i koša koje su djeca postavila ispred fabrike ’’Imako’’ u neposrednoj blizini magistralog puta i benzinske pumpe. Slična sistuacija je i u Rakonjama i u naselju Rasovo gdje je koš postavljen neposredno uz lokalni put Bijelo Polje – Bistrica. U naselju Kisjele vode veliki broj djece koristi dvorište ’’plinare’’ za razne sportske aktivnosti pa postoji opasnost da dodje do povredjivanja djece ili havarije jer je poznato da odredjeni broj te djece spada u korisnike duvana.

Posebnu pažnju treba obratiti i na adekvatno obezbijedjenje gradilišta na bezbijedonosnom sektoru 1 (Pruška – Nikoljac) imajući u vidu da su u ovom sektoru u toku radovi na izgradnji - rekonstrukciji ulice V.Lješnjaka sa pratećim sadržajima a upravo ova ulica je u neposrednoj blizini Osnovne škole ’’Dušan Korać’’ i srednjoškolskog centra.

U cilju povećanja bezbijednosti djece neophodno je u toku trajanja radova angažovati policajce koji će regulisati saobraćaj i smanjiti rizik za djecu a i ubuduće u zoni školskih objekata na raskrsnicma kao što je to učinjeno sa školom ’’Marko Miljanov’’ gdje za vrijeme dolaska i odlaska djece iz škole a i tokom nastave dežurni policajac reguliše saobraćaj.

Značajna novina, na planu zaštite djece od nasilja u porodici, predstavlja uvodjenje krivičnog djela ’’nasilja u porodici’’ što daje više prostora za efikasnije djelovanje nadležnih organa u suzbijanju nasilja u porodici. Inače prema službenim podacima mjesečno se prosječno prijavi po 4 slučaja nasilja u porodici gdje su posredno uvijek a svaki drugi put neposredno žrtve djeca.

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 1

Omogućiti svoj djeci bezbjedan život

 

 

1. Specifičan cilj

Jačanje bezbjednosti djece u saobraćaju

AKTIVNOSTI

 • Uklanjanje barijera u saobraćaju,
 • Postavljanje saobraćajne signalizacije,
 • Postavljanje zaštitnih ograda,
 • Adekvatno sankcionisanje krivičnih djela i prekršaja iz bezbijednosti u saobraćaju

 

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • JKP ’’Lim’’,
 • Sekretarijat za sobraćaj

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo saobraćaja

 

INDIKATORI

 • Broj djece povrijedjene u saobraćaju

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2006.GODINA

 

 

2. Specifičan cilj

Smanjenje broja žrtava nasilja u bilo kom obliku prema djeci

 

AKTIVNOSTI

 • Preventivno djelovanje u osnovnim i srednjim školama (organizovanje nastavnih časova u cilju edukacije djece),
 • Edukacija roditelja – organizovanjem tribina,
 • Savjetodavni rad sa rIzičnim porodicama,
 • Inicijativa za promjenu zakonske regulative u cilju zabrane prilaska nasilniku do 30 dana

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja
 • Ministarstvo pravde,
 • Centar za socijalni rad

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Ministarstvo pravde

 

INDIKATORI

 • Broj prijavljenih slučajeva naseilja nad djecom

 

VRREMENSKI OKVIR OD 2005.GODINE U KONTINUITETU

 

3. Specifični cilj

Efikasna prevencija i suzbijanje društveno-neprihvatljivih oblika ponašanja

 

AKTIVNOSTI

 • Rano otkrivanje i identifikacija mladih sa devijantnim ponašanjem,
 • Korišćenje alternativnih mjera za sankcionisanje društveno-neprihvatljivog ponašanja

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

· Opština,

· Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

· Ministarstvo unutrašnjih poslova,

· Ministarstvo prosvjete i nauke - škole

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo pravde,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

INDIKATORI

 • Broj djece u sukobu sa zakonom,
 • Broj djece sa poremećajima u ponašanju

 

 

VREMENSKI OKVIR OD 2005.GODINE U KONTINUITETU

 

4. Spcifični cilj

Edukacija roditelja i djece o narkomaniji, alkoholizmu,prostituciji,trgovini ljudima,nasilju u porodici

 

 

AKTIVNOSTI

 • Organizovanje tribina za roditelje,
 • Organizovanje radionica za djecu u školi,
 • Štampanje promotivnog materijala i podjela

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar bezbjednosti Bijelo Polje,
 • Centar za socijalni rad,
 • Osnovne i srednje škole

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Ministarstvo pravde

 

 

VREMENKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

5. Specifični cilj

Sprečavanje trgovine djecom

 

 

AKTIVNOSTI

 • Redovna kontrola ugostiteljskih i drugih objekata u kojima se mogu trgovati djeca

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalni rad Bijelo Polje,
 • Centar bezbjednosti Bijelo Polje

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Ministarstvo pravde,
 • Donatori

 

 

VREMENSKI OKVIR OD 2005. GODINE U KONTINUITETU

 

 

6. Specifični cilj

Sprečavanje zloupotrebe djece u svrhu prinudnog rada, prosjačenja i kriminalnih djelatnosti

 

 

AKTIVNOSTI

 • Formiranje evidencije o broju zloupotrebljene djece,
 • Preduzimanje represivnih mjera i sankcionisanje navedenih aktivnosti

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Centar za socijalne rad,
 • Centar bezbjednosti Bijelo Polje

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 

 

VREMENSKI OKVIR OD 2005.GODINE U KONTINUITETU

 

 

7. Specifični cilj

Sprečavanje prodaje alkohola i cigareta maloljetnim licima

 

AKTIVNOSTI

 • Pokretanje inicijative za promjenu zakonske regulative,
 • Zabrana točenja alkohola djeci do 18 godina

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Ministarstvo pravde

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zdravlja,
 • Ministarstvo pravde

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2007.GODINA

 

 

 

 

STANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

 

Poznato je da je čovjek živo biće na najvišem stupnju evolucije. Za razliku od ostalih živih bića odlikuje se višim psihičkim radnjama, mišljenjem, pamćenjem, akrtikulisanjem, govorom, učenjem. Ali kao svojevrsni prirodni paradoks čovjek je istovremeno i živo biće koje nanosi najviše štete prirodi, tj. svom okruženju i segmentima životne sredine koja mu omogućava normalan život, a to su voda, vazduh i zemljište.

U ranijem periodu razvoja ljudskog društva i kulture nije bilo ekoloških problema od strane čovjeka. Sa razvojem civilizovanog društva, sa promjenom načina života čovjeka rasle su i potrebe za korišćenjem prirodnih resursa. Razvojem industrije i tehnoloških procesa nastao je problem kojem se u početku nije posvećivalo dovoljno pažnje, a to je zagadjenje životne sredine. Proces zagadjenja životne sredine ima višestruko negativno dejstvo na prirodu, živa bića u njoj pa i na samog čovjeka. Danas je problem zagadjenja životne sredine poprimio zabrinjavajuće razmjere i postao je jedan od najizraženijih problema današnjice.

Kao odgovor ovom problemu u javnosti je izražen stav o potrebi organizovanog pristupa na zaštiti životne sredine.

Opština Bijelo Polja je u strategiji razvoja do 2008.godine kao glavne pravce razvoja definisala razvoj poljoprivrede i turizma. Strategiju razvoja Opština zasniva na potencijalima i ljepotama planine Bjelasice, Djalovića i Novakovića pećine, raspoloživom fondu poljoprivrednog i šumskog zemljišta i bogatom vodnom potencijalu kroz brojne i izdašne izvore zdrave pijaće vode, mineralnih voda sa velikim izgledima za postojanje termalnih voda i sa čistim plalninskim rijekama Lim, Bistrica, Ljubovidja i dr.

Strateškim planom razvoja Opštine i Višegodišnjim investicionim planom Opština je dala prioritet i utvrdila potrebu realizacije odredjenog broja projekata koji su u direktnoj funkciji zaštite životne sredine. Ovo se prije svega odnosi na potrebu izgradnje kolektora sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda , izgradnju centra za preradu i tretman čvrstog otpada i utvrdila čitav niz drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine.

Takodje značajan broj Nevladinih organizacija a prije svega Ekološko društvo Bijelo Polje su važni činioci koji daju doprinos unapredjenju i zaštiti životne sredine.

Veoma važno mjesto u sektoru ekologije treba da zauzme škola. Evidentna je potreba da se Ekološko obrazovanje mora sistematski razvijati od prvih dana života djeteta, naravno u školi a po mogućnosti i u predškolskim ustanovama. Rad sa djecom treba uskladiti kroz programe koji će razvijati ljubav prema prirodi i osjećaj odgovornosti za njeno očuvanje i zaštitu. Treba razvijati samopouzdanje i pokazati da djeca a i ostali članovi društva svojim angažovanjem mogu učiniti dosta lijepih stvari za svoje okruženje tj. za životnu sredinu.

Istina u programima reforme obrazovanja postoje ekološki programi koje treba dogradjivati i više zastupiti svakodnevno u nastavi kroz razne vidove edukacije i praktične obuke.

 

 

STRATEŠKI CILJ 1

Omogućiti svoj djeci zdrav život u zdravoj sredini

 

 

1. Specifični cilj

Poboljšanje uslova boravka djece u školama i školskim dvorištima

 

 

AKTIVNOSTI

 • Saniranje školskih sanitarnih prostorija,
 • Ogradjivanje školskih dvorišta,
 • Uredjenje školskih dvorišta

 

NOSIOCI AKATIVNOSTI

· Opština,

· Ministarstvo prosvjete i nauke,

· Obrazovne ustanove,

· Nevladidne organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Donatori

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2008.GODINA

 

 

2. Specifični cilj

Edukacija djece i roditelja o značaju i potrebi očuvanja životne sredine

 

 

AKTIVNOSTI

 • Uključiti edukaciju o zaštiti i unapredjenju životne sredine u obrazovnim programima na svim nivoima,
 • Organizovati predavanja, radionice, okrugle stovle, uključiti medije,štampati propagandni materijal o zdravoj životnoj sredini ( posteri, lifleti i sl.)

 

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Ministarstvo prosvjete i nauke,
 • Obrazovne ustanove,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo prosjvete i nauke,
 • Donatori

 

VRREMENSKI OKVIR 2005-2010.GODINA

 

 

 

3. Specifični cilj

Očuvanje prirodnih resursa

 

 

AKTIVNOSTI

 • Uredjivanje riječnih obala, parkova i šuma,
 • Izgradnja zaštitnih pješačkih zona (staza i trotoara)na prilazima školama,
 • Izgradnja trim staze,
 • Izgradnja sportsko-rekreativnih terena,
 • Pošumljavanje goleti i podmladjivanje – obnavljanje šumskih zasada

 

NOSIOCI AKTIVNOSTI

 • Opština,
 • Obrazovne ustanove,
 • JKP ’’Lim’’,
 • Uprava za šume,
 • Ekološko društvo,
 • Nevladine organizacije

 

IZVORI FINANSIRANJA

 • Opština,
 • Ministarstvo zaštite životne sredine,
 • Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede,
 • JKP ’’Lim’’,
 • Donatori

 

INDIKATORI

 • Procenat površine opštine pod šumom

 

 

VREMENSKI OKVIR 2005-2010.

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIJA LPA

 

Opština se obavezuje da sa ostalim nosiocima preduzme sve potrebne aktivnosti i mjere u cilju implementacije Lokalnog plana akcije za djecu.

Da bi se obezbijedio kontinuiran rad na sprovodjenju Lokalnog plana akcije za djecu, Opština će u organizacionoj strukturi opštinskih organa i službi, institucionalizovati LPA za djecu kroz ustanovljenje kancelarije-službe u čijoj nadležnosti će biti svakodnevni rad na promovisanju ciljeva utvrdjenih Lokalnim planom akcije za djecu kao strateškom dokumentu. Služba će preduzimati mjere i aktivnosti u cilju podsticanja odgovornih subjekata da se aktivnosti utvrdjene planom sprovedu i da se zajednica u cjelini posveti realizaciji Lokalnog plana akcije za djecu.

Organ u okviru kojeg se vrše poslovi vezani za LPA i Menadžment tim su dužni da Skupštinu opštine i Predsjednika opštine po potrebi a najmanje jednom godišnje, izvještava o procesu realizacije LPA i predlažu mjere u tom pravcu.

Informacije i izvještaje o sprovodjenju Lokalnog plana akcije za djecu, Menadžment tim će razmatrati kvartalno uključujući i predstavnike sektora i po potrebi predlagati mjere za pospješivanje procesa njegove realizacije.

U proces inplementacije LPA neophodno je uključiti što širi krug djece i to kroz organizovane oblike njihovog djelovanja što bi znatno pospješilo uspješnost realizacije Lokalnog plana akcije za djecu i otvorilo mogućnosti za kreiranje novih ideja i projekata, čijom realizacijom bi se dao doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva i osnovnog cilja ’’Bijelo Polje po mjeri djece 2010.godine’’.

U tom pravcu, na nivou Opštine treba obrazovati Dječji parlament koji će se baviti pitanjima i problemima od značaja za položaj i prava djece i za ukupan ambijent u kojem djeca u Bijelom Polju žive. Dječji parlament će predlagati nadležnim organima i službama prioritete problema i pitanja koja treba rješavati i pomagati u njihovom rješavanju.

Dječji parlament treba da ima veoma važnu ulogu u procesu praćenja, unapredjivanja i pospješivanja implementacije Lokalnog plana akcije za djecu.

Dječji parlament će imati do 40 članova, a činiće ga izabrani predstavnici djece iz osnovnih i srednjih škola od 10 do 18 godina.

U sastav Dječjeg parlamenta biće zastupljene marginalizovane grupe (djeca sa smetnjama u razvoju, Romi, izbjegla i raseljena lica ...).