LPA u oblasti invalidnosti

 

Poštovani posjetioci,

dokument možete da preuzmete u ispod navedenom linku

 

(LPAI)  LOKALNI PLAN AKCIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI 2010-2015 BIJELO POLJE 

 

 

 

Pravni propisi kojima su definisana opšta prava i kojima se jamči posebna zaštita lica sa invaliditetom:

 

 • Zakon o radu
 • Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom
 • Nacionalna Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori
 • Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori
 • Nacionalni izvještaj o položaju OSI u Crnoj Gori
 • Nacionalni plan akcija za djecu u Crnoj Gori
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti