Procjena ugroženosti od požara

Saglasnost na Plan za zaštitu i spašavanje od požara u opštini Bijelo Polje

Ažuriranje plana zaštite od požara 2023

Dokumenta opštinskog Plana zaštite od požara opštine Bijelo Polje

Odluka o donosenju Plana zastite i spasavanja od pozara