SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje 

1.

Marina Petrić  

Glavni administrator

2.

Ernedin Ćeranić 

Samostalni savjetnik I

3.

Ivana Vuković

Samostalni referent

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Redni broj

Ime i prezime

Funkcija

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.

Petrić  Marina

Glavni administrator

1617,44 €

 01.Septembaar 2020.godine