SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.

Muzafer Badžić

Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove

2.

Nikola Femić

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove

3.

Adnan Smailović

Koordinator odjeljenja za komunalno-stambenu i vodoprivrednu djelatnost

4.

Svetislav Perišić

Koordinator odjeljenja za drumski saobraćaj i puteve

5.

Milutin Femić

Koordinator odjeljenja za normativno-pravne poslove

6.

Azra Franca

Inspektorka I za komunalno-stambenu djelatnost

7.

Bogić Rutović

Inspektor I za komunalno-stambenu djelatnost

8.

Božana Nedović

Inspektorka II za komunalno-stambenu djelatnost

9.

Almaida Kolić

Inspektorka III za komunalno-stambenu djelatnost

10.

Vukašin Nedović

Inspektor I za vodoprivredu

11.

Enver Kasumović

Inspektor II za turizam i ugostiteljstvo

12.

Miodrag Rovčanin

Inspektor I za turizam i ugostiteljstvo

13.

Dušan Kljajević

Inspektor II za drumski saobraćaj

14.

Nermin Šahman

Inspektor I za drumski saobraćaj

15.

Nebojša Kosović

Inspektor II za puteve

16.

Marina Rakonjac

Tehnička sekretarka

17.

Zoran Grandov

Vozač ''pauka''

18

Radovan Bulatović

Pomoćni radnik

19.

Bojan Bojović

Samostalni savjetnik III za pravne poslove i pripremu akata 

20.

Snežana Matijević

Savjetnica I za pravne poslove i pripremu akata

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Muzafer Badžić

Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove

1416,61 €

2.        

Nikola Femić

Pomoćnik sekretara sekretarijata za inspekcijske poslove

1113,73 €

Januar 2021.godine