SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.

Dejan Luković

Sekretar

2.     

Aida Džafić

Saradnik I u Sektoru za komunalne poslove

3.

Nina Popović

Rukovoditeljka  sektora za stambenu oblast

4.

Mensur Muzurović

Rukovodilac sektora za Komunalne poslove

5.

Jadranka Radojević

Samostalna savjetnica I u Sektoru za saobraćaj

6.

Radojka Radović

Samostalna savjetnica II u Sektoru za komunalne poslove

7.

Lidija Bugarin

Samostalna savjetnica II u Sektoru za komunalne poslove

8.

Džogović Hasan

Savjetnik I u Sektoru za saobraćaj

9.

Trubljanin Elvedin

Savjetnik II u Sektoru za komunalne poslove

10.

Korać Nada

Saradnica I u Sektoru za saobraćaj

11.

Vukica Bajčeta

Samostalna savjetnica I u Sektoru za komunalne poslove

12.

Mirzet Balić

Samostalni savjetnik I u Sektoru za saobraćaj

13.

Anita Suljević

Samostalna savjetnica I u Sektoru za stambenu oblast

14.

Bećirović Basar

Saradnik I u Sektoru za komunalne poslove

15.

Mirza Muslić

Viša savjetnica III u Sektoru za stambenu oblast

16

Muriz Drpljanin

Samostalni savjetnik II u Sektoru za saobraćaj

 

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

 Funkcija

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1

Dejan Luković

Sekretar Sekretarijata

1525,52 €

 01.Septembaar 2020.godine