Obavještavamo Vas, da će se usmeni interviju  kandidata koji isunjavaju uslove javnog oglasa koji je Služba za zajedničke poslove Opštine Bijelo Polje, dana 20.11.2020. godine objavila, za radno mjesto: namještenik/ica higijeničar/ka, održati dana 15.12.2020. godine (utorak) u 10:0h, u prostoriji br. 29 na drugom  spratu opštine.

Usmeni interviju sa kandidatima obaviće stareješina organa.

Intervijuu mogu pristupiti  samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa.

Anica Radović

Tomislav Vojinović

Vesna Veličković

Zorica Djukić

Sladjana Ćorović

Safeta Mekić

Elvira Hoti

Vinojla Veličković

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije intervijua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Kontakt tel: 069/875982