Shodno članu 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 34/11), Sekretarijat za lokalnu samoupravu pripremio je Nacrt odluke o ostvarivanju socijalnog stanovanja i isti dostavio predsjedniku Opštine Bijelo Polje.

Predsjednik opštine je zaključkom broj 01-018/21-334 od 04. 05. 2021. godine, utvrdio Nacrt odluke o ostvarivanju socijalnog stanovanja i akt stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 04. 05. 2021. godine do 19. 05. 2021. godine.

Nacrt odluke je objavljen  na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

U toku javne rasprave, na Nacrt odluke  nije dostavljena ni jedna primjedba odnosno predlog za izmjenom ili dopunom iste.

Centralna javna rasprava održana je u zgradi Opštine Bijelo Polje dana 19. 05. 2021. godine, sa početkom u 10 časova. Na istoj su bila prisutna dva predstavnika građana. U ime predlagača u javnoj raspravi učestvovali su Zoran Bošković, Miloš Kljajević i Nina Popović, diplomirani pravnici, predstavnici nadležnog Sekretarijata, koji su građanima obrazložili rješenja koja se Nacrtom akta predlažu, kako bi građani bolje prepoznali rješenja kojim se obezbjeđuje zadovoljavanje njihovih potreba.

Na centralnoj javnoj raspravi nije bilo nikakvih primjedbi na Nacrt odluke.

 

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU