Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Službeni list Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Bijelo Polje ("Službeni  list Crne Gore -opštinski propisi", br. 16/19 i 25/19), člana 14 stav 1 tačka 14 Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu (’’Sl. list Crne Gore – opštinski propisi’’ br. 001-21) u skladu sa članom 7 stav 2 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 010/21), sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, d o n o s i :

R J E Š E N J E

1.Prekida se dalja realizacija podsticajne mjere 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

2.Prekida se dalja realizacija podsticajne mjere 1.4 Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika),Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.   

3.Rješenje o prekidu ovih mjera stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem u sekciji obavještenja na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

4.Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2021.godinu, za mjeru 1.4 Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21)  ista se zatvara za tekuću godinu.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 04.06.2021. godine, kada će ovo rješenje biti javno objavljeno na opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu sredstava za podsticaj definisanih mjerom 1.4 Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu podataka iz službenih evidencija Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja.

 

SEKRETAR

Jasmin Ćorović


Rješenje o zatvaranju mjera 1.4 Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta, zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2021.godinu...pdf