FAKULTET ZA TURIZAMBAR -MTS- „MONTENEGRO TOURISM SCHOOL“ UNIVERZITETA „MEDITERAN“

 u saradnji sa

LOKALNOM TURISTIČKOM ORGANIZACIJOM BIJELO POLJE

raspisuje

OGLAS
za pripremu (obuku) za polaganjestručnog ispita
za turističkog vodiča

Obuka će se sprovesti u Bijelom Polju, a namijenjena je kandidatima iz Opština Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Plav i Rožaje.

Prijave na oglas podnose se na  formularu koji se može dobiti na Fakultetu za turizam Bar  -MTS - “ Montenegro Tourism School ”, Studijski program u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Fakultet) kao i u prostorijama lokalnih turističkih organizacija u opštinama iz kojih kandidati dolaze. Pri popunjavanju prijave kandidat se opredjeljuje za strani jezik iz kojega će se provjeravati njegovo početno znanje i koji će u toku obuke dodatno usavršiti.

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan  da priloži: dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (završena najmanje srednja škola u četvorogodišnjem trajanju) i ličnu kartu ili pasoš.

Termini za provjeru znanja jezika i podobnosti kandidata biće sapošteni kandidatima odmah nakon zaključenja oglasa.

Uslove za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit iz stranog jezika (usmeni i pismeni dio na nivou EU standarda B2) i  test o podobnosti za bavljenje poslovima turističkog vodiča.

OBUKA TRAJE 3 MJESECA.

Cijena obuke iznosi 700,00 €. Donatori obuke USAID i RRA obezbijedili  su iznos od 550,00 € po primljenom kandidatu za ukupno 25 kandidata. Preostali iznos od 150,00 €  kandidat je dužan obezbijediti i  uplatiti na žiro račun Univerziteta „MEDITERAN“ broj: 505-118937-26, prije  zaključenja ugovora o obuci.

Prijave se neposredno predaju Fakultetu ili lokalnim turističkim organizacijama na teritoriji opštine iz koje kandidat dolaze  u periodu od 19. 01. 2013. do 31. 01. 2013. godine, u vremenu od 10:00 do  14:00 sati svakog radnog dana-

Nakon završene obuke kandidati polažu stručni ispit pred Komisijom koju obrazuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma. O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.

Telefoni za kontak: za Fakultet (050) 484 790; za LTO Bijelo Polje (050) 484 795.

Fakultet i LTO  Bijelo Polje smješteni su u Sportskoj hali Nikoljac u Bijelom Polju