Na osnovu člana 36. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 4/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, u t v r d i o   j e

 

L I S T U   P R E D L O Ž E N I H  K A N D I D A T A

nevladinih organizacija  za članove

Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u skladu sa kriterijumima utvrđenim Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i Javnim pozivom predsjednika Opštine Bijelo Polje, objavljenim 09. 09. 2021. godine, predloženi su sledeći kandidati/kandidatkinje:

 

  1. Dragana Božović, diplomirani pravnik,-19 predloga,
  2. Aleksa Minić,visoka škola za komunikacije-11 predloga,
  3. Milica Stojković, srednja stručna sprema-1 predlog.

 

                                                                                                                  SEKRETAR,

                                                                                                                 Haris Malagić

 

Skenirani dokument možete preuzeti ovdje... pdf