Na osnovu člana 5 stav 3 Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 01/21), Komisija za sprovođenje javnog oglasa  za dodjelu linija prevoznicima  u  javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Bijelo Polje, r a s p i  s u j e:

J A V N I   O G L A S

o povjeravanju linija prevoznicima u javnom, linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

Predmet ovog Javnog oglasa je povjeravanje linija prevoznicima u javnom, linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje prema utvrđenom Planu linija za javni, linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom  saobraćaju na području opštine Bijelo Polje.

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom, linijskom, gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje ili u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (II sprat-kancelarija br. 18 ).

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio gradskim, prigradskim ili malim autobusima.

Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobracaju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Neophodna dokumentacija:

- Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

- Dokaz o registraciji za obavljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra privrednih subjekata;

- Dokaz da je obezbijeđen dovoljan broj prevoznih sredstava za grupu linija za koju konkuriše;

- Licenca za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu i izvod iz licence za svako vozilo kojim namjerava obavljati prevoz;

- Dokaz o zaposlenosti lica koje je odgovorno za prevoz, koje ispunjava uslove dobrog ugleda, i koje je stručno osposobljeno;

- Ugovor o radu za vozača;

- Saobraćajna dozvola za svako vozilo;

- Ugovor o zakupu ili lizingu vozila, ukoliko vozilo nije u svojini;

- Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;

- Potvrdu izdatu od ovlašćene institucije o ispunjavanju posebnih tehničkih i tehničko-eksploatacionih uslova za svako vozilo kojim se obavlja prevoz ( Mašinski fakultet);

- Karton o periodičnom pregledu vozila;

- Polisu osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim se obavlja prevoz;

- Predlog reda vožnje koji mora biti usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz Plana linija;

- Predlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude (cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i predlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri i invalidi).

Ako dva ili više prevoznika konkurišu za ponuđenu grupu linija i ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa, najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda koja ima najviše bodova,prema sledećem kriterijumu bodovanja:

-  nižom cijenom prevoza putnika -------------------------------------------------------50 bodova;

-  većim brojem polazaka na linijama ---------------------------------------------------30 bodova;

-  boljim i konfornijim autobusima (gradski,prigradski ili mali autobus)---------20 bodova;

- najnižom cijenom prevoza za pojedine kategorije

 (đake,penzionere,studente i hendikepirana lica)----------------------------------20 bodova;

-  starost autobusa i to:

  • starost do 5 godina ----------------20 bodova
  • starost od 5 do 10 godina--------15 bodova
  • starost od 10 do 15 godina------10 bodova
  • starost preko 15 godina------------5 bodova

 

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 7 do 15 h i 28.02.2022.godine do 12 časova neposrednom predajom na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje - ul. Slobode.

Ponude (1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom ,,ne otvaraj’’ prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje sa naznakom ,,Javni oglas za povjeravanje linija prevoznicima za prevoz putnika’’.

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 28.02.2022. godine u 13 h u prostorijama Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala - I sprat), ul. Slobode.

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Rok za donošenje izvještaja Komisije

Učesnici na Javnog oglasa će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Opštine Bijelo Polje na osnovu predloga Komisije o najpovoljnijem ponuđaču, zaključuje pojedinačno ugovor sa prevoznicima o povjeravanju linija za prevoz putnika u javnom linijskom gradskom i prigradskom  saobraćaju koji važi 10 (deset) godina.

Prevoznik je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora o povjeravanju linija, dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Ovjeren red vožnje važi godinu dana.

Javni oglas je otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja na Sajtu i Oglasnoj tabli opštine Bijelo Polje.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj - SC Nikoljac (II sprat-kancelarija 18 ).

           

Predsjednica komisije

Tatjana Krgušić


Javni oglas o povjeravanju linija prevoznicima u javnom, linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje...pdf

Plan linija u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Bijelo Polje...pdf