Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/22-124 od 01.03.2022. godine Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj sačinio je:

 

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu

 

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 –018/22-124 od 01.03.2021. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 01.03.2021. do 16.03.202godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj da sprovede javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine, postupajući po Zaključku predsjednika Opštine je:

  • Javnu rasprava održao u trajanju od 01.03.2022. do 16.03.2022. godine
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu je objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me, i u štampanoj formi učinio dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj (ul. Nedeljka Merdovića br. 10, Sportski centar Nikoljac, kancelarija br. 1, II sprat).
  • Informacija o javnoj raspravi je objavljena u devnim novinama DAN, sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 11.03.2022. godine sa početkom u 10:00 h.
  • U sklopu Plana javne rasprave pozivao sve građane, privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije (NVO), organe, javne službe, mjesne zajednice, ekološka udruženja i sekcije, i ostale zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama isl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji, i pozvao ih da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju preko arhive Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, u pisanoj formi, na adresu Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Opština Bijelo Polje, ul. Slobode bb, do kraja javne rasprave, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na centralnoj javnoj raspravi koja je održana 11.03.2022. godine, pored predstavnika Sekretarijata, bilo je prisutno svega tri građanina.

Sugestija, predloga i zahtjeva za dopunama Nacrta ovog Plana nije bilo od strane prisutnih na centralnoj javnoj raspravi.

Na bazi Nacrta  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu, koji će biti upućen Ministarstvu poljoprivrede radi dobijanja saglasnosti a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

 

SEKRETAR

Jasmin Ćorović


Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022.godinu...pdf