Crna Gora

OPŠTINA  BIJELO POLJE 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

 

Broj:15/1-104   Bijelo Polje, 

Na osnovu člana 6 Odluke o uslovima, organizaciji i načinu obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje („Sl.List RCG -Opštinski propisi” br. 30/06 ) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

V A N R E D N I      K O N K U R S
za dodjelu  linije za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje

Vanredni konkurs za dodjelu linije za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf