Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 29.12.2022. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

Zapisnik sa III sjednice  Skupštine 

 1. Predlog Programa rada Skupštine za 2023. godinu;
 2. Predlog Odluke o budžetu Opštine za 2023. godinu;
 3. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2023.godinu;
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o izboru potpredsjednika;
 5. Program rada DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2023. godinu;
 6. Program rada DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2023. godinu;
 7. Program rada DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje za 2023.godinu;
 8. Program rada Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2023. godinu;
 9. Program rada Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2023. godinu;
 10. Program rada Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2023. godinu;
 11. Program rada Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2023. godinu;
 12. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2023. godinu;
 13. Program rada Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2023. godinu.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                             Ernad Suljević, s.r.