Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DVADESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 30.03.2021. godine, (utorak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 

Zapisnik sa XVIII sjednice Skupštine;

Zapisnik sa XIX sjednice Skupštine;

 

 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020.godinu;
 2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2020. godinu;
 3. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 4. Strategija zapošljavanja opštine Bijelo Polje za period 2021-2025. godine;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Bijelo Polje za 2020. godinu;
 6. Predlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021. godinu;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu;
 8. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021.godinu;
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga Društva sa ograničenom odgovornošču Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2021. godinu;
 10. Predlog Odluke o sufinansiranju dijela troškova na uslugama vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda korisnicima MOP-a, korisnicima tuđe njege i invalidnim licima;
 11. Predlog Odluke o sufinansiranju fizičkih lica u troškovima postupka za sticanje prava na vodovodni priključak;
 12. Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta i poklon – čestitke za prvorođenu bebu u Novoj godini;
 13. Predlog Odluke o studentskoj nagradi Opštine Bijelo Polje;
 14. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte;
 15. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 16. Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju;
 17. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnjih bašti i drugih pokretnih objekta za 2021.godinu;
 18. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju DOO Parking servis Bijelo Polje;
 19. Predlog Odluke o potvrđivanju rješenja predsjednika Opštine o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve za nabavku medicinske opreme i ljekova za potrebe korisnika usluga JU Dom starih Bijelo Polje;
 20. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;
 21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;
 22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;
 23. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2021. godinu;
 24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;
 25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Bijelo Polje za 2020. godinu sa Predlogom zaključka;
 26. Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2021. godinu sa Predlogom zaključka;
 27. Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite sa osvrtom na epidemiju izazvanu virusom kovid 19 na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 28. Informacija o stanju sekundarne zdravstvene zaštite sa osvrtom na epidemiju izazvanu virusom kovid 19 na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 29. Predlozi odluka iz imovinsko-pravne oblasti:
 30. Izbori i imenovanja

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ o izboru v.d. direktora Ustanove;

- Predlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku i članu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

- Predlog Odluke o prestanku mandata predsjednici Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;

- Predlog Odluke o izboru člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

- Predlog Odluke o izboru člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;

- Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

 

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Predsjednica,

Nemša Omerhodžić, s.r.


Materijal za XX sjednicu SO Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... rar