Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/21-164 od 03.03.2021. godine Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj sačinio je:

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 –018/21-164 od 03.03.2021. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 03.03.2021. do 18.03.2021. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj da sprovede javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine, postupajući po Zaključku predsjednika Opštine je:

  • Javnu rasprava održao u trajanju od 03.03.2021. do 18.03.2021. godine
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu je objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me, i u štampanoj formi učinio dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj (ul. Nedeljka Merdovića br. 10, Sportski centar Nikoljac, kancelarija br. 1, II sprat).
  • Informacija o javnoj raspravi je objavljena na TV SUN, u devnim novinama DAN, sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 17.03.2021. godine sa početkom u 10:00 h.
  • U sklopu Plana javne rasprave pozivao sve građane, privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije (NVO), organe, javne službe, mjesne zajednice, ekološka udruženja i sekcije, i ostale zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama isl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji, i pozvao ih da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju preko arhive Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, u pisanoj formi, na adresu Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Opština Bijelo Polje, ul. Slobode bb, do kraja javne rasprave, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na centralnoj javnoj raspravi koja je održana 17.03.2021. godine, pored predstavnika Sekretarijata, bilo je prisutno svega dva građanina. Pretpostavljamo da je uzrok ovako malog odziva građana trenutna epidemiološka situacija u vezi sa virusom Covid-19.

Sugestija, predloga i zahtjeva za dopunama Nacrta ovog Plana nije bilo od strane prisutnih na centralnoj javnoj raspravi.

Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj pristigla je, preko pisarnice, jedna sugestija na Nacrt Programa od Vučka pešića. Sugestija i odgovor predstavljeni su u tabeli br. 1.

Na bazi Nacrta  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu,  sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu, koji će biti upućen Ministarstvu poljoprivrede radi dobijanja mišljenja a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

Prilog 1: Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. Godine

Izvještaj sačinili:

Jasmin Ćorović, s.r

Suzana Rovčanin, s.r

 

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

 

Primjedbe, sugestije, komentari, prijedlozi

 

Odgovori

 

1.      Vučko Pešić, Udružena seoska domaćinstva na selu

 

 

Povodom nacrta programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu, dostavljam primjedbu, tj. sugestiju:

 

Vezano za mjeru 1. – Podsticaj ruralnom turizmu, koja je prošle godine bila u visini 7000 eura, a ove godine je smanjena na 4000 eura.

U našoj opštini je ruralni turizam tek na početku, trenutno broji šest članova koji su registrovani u nacionalnom udruženju i bave se seoskim turizmom. Samim tim treba podstaći ljude da se bave tim poslom i pomoći im u tom finansijskom dijelu kroz ovu mjeru.

Pošto je u prošloj 2020. godini poziv za mjeru prekinut 2-3 mjeseca ranije i sredstva u to nijesu utrošena , a zainteresovanih je bilo, smatram da je visinu ove mjere trebalo ostaviutibar na istom nivou od prošle godine. S obzirom da se u Bijelom Polju gradi skijalište na Bjelasici i žičara kod Đalovića pećine kao veliki turistički potencijal Bijelog Polja ovu mjeru bi trebalo čak i povećati.

 

Prilikom određivanja iznosa sredstava za pojedinačne mjere, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj se upravlja, između ostalog, i segmentom interesovanja za datu mjeru iz predhodnog perioda. Obzirom da je za navedenu mjeru, Podsticaj razvoja ruralnog turizma, u 2019. i 2020. godini vladalo malo interesovanje, usljed čega su sredstva bivala neiskorišćenja, odlučili smo, da na bazi te činjenice, za 2021, gidnu za ovu mjeru opredijelimo 4000 eura.

Apsolutno se slažemo da je naša opština na početku bavljenja ozbiljnim ruralnim turizmom, iako svakako posjedujemo odlične resurse i potencijale za razvoj ruralnog rurizma, posebno uzimajući u obzir valorizaciju dva krupna projekta: izgradnju skijališta na Bjelasici i valorizaciju Đalovića pećine.

Ruralni turizam može biti vrijedan izvor zarade ljudima na ruralnom području koji odluče da se bave ovim poslom, zato i želimo da kroz ovu mjeru podstaknemo i pomognemo svima koji žele da se bave ovim poslom..

Napominjem da je Program mjera za podsticaj rralnog i održviog razvoja sačinjen da bude fleksibilan, odnosno da se neutrošena sredstva sa mjere za koju nema dovoljno interesovanja mogu preliti na drugu mjeru za koje vlada povećano interesovanje. To znači da ukoliko se javi veće interesovanje za mjeru 1 Podrška razvoju ruralnog turizma, naći ćemo sredstva da svima koji ispunjavaju uslove izađemo u susret. Pa ako se trend rasta interesovanja za pomenutu mjeru nastavi svakako da ćemo u budućem period povećati i budžet za ovu mjeru.