Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 36/21 )) r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2021. godini

 1. Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

Sredstva predviđena budžetom  Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

 • podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • podstiče razvoj  organske  poljoprivredne  proizvodnje,
 • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,
 • podstiče razvoj intelektualnih usluga.  
 1. Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini, predviđeno je ukupno 20.000,00 eura.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati sa najviše jednim biznis planom.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od  20 % od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači u prijavi na Javni poziv.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica obavezuje se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od 6 mjeseci.

 1. Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2021. godini otvoren je 15 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

 1. Prijava na Javni poziv se podnosi  Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.
 1.   U zapečaćenoj koverti nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:
 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • predlog biznis plana,
 • potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
 • izjavu podnosioca prijedloga projekta o pravnoj odgovornosti,
 • izjavu podnosioca prijedloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

           

U zapečaćenoj koverti, žene preduzetnice koje žele da unapređuju sopstveni biznis, prilažu:

 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • predlog biznis plana,
 • izjavu podnosioca prijedloga projekta o pravnoj odgovornosti,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,
 • rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,
 • potvrdu Poreske uprave o uredno izmirenim porezima i doprinosima na dan 30.09.2021. godine.
 1. Biznis plan treba da sadrži: 
 • Osnovne podatke:Kratak opis biznis plana, Analiza tržišta, proizvoda i usluga, Lokacija,
 • Predračun investicionih ulaganja;
 • Sufinansiranje biznis plana;
 • Plan rashoda poslovanja;
 • Prateća dokumentacija.
 1. Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:
 • nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,
 • biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,
 • ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,
 • kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,
 • koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,
 • obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje,
 • pravo učešća nemaju kandidatkinje koje su po prehodnom pozivu korisile sredstva namijenjena za podršku ženskom preduzetništvu.
 1. U prihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

               -  kupovinu mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan. . U prihvatljive troškove ulazi i kupovina polovne opreme, ali samo u slučaju kada njena nabavna  vrijednost veća od 1000€. Kod planirane nabavke opreme dostaviti predračune za budžetiranu opremu.

- kupovina i održavanje nove IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) opreme ukoliko je ista neophodna za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

- kupovinu i održavanje softvera ukoliko je isti neophodan za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,

- knjigovotstvene usluge najviše za period trajanja projekta, ali iznost troškova mjesečno ne smije biti veći od 50,00 eura,

               - marketinške aktivnosti i oglašavanje (izradu i održavanje Web stranice) u ukupnom iznosu najviše do 10%prihvatljivih troškova,

            - nabavku sirovine i repromaterijala u skladu sa potrebama poslovanja. Ovi troškovi će biti prihvatljivi ukoliko direktno utiču na nesmetano poslovanje korisnika. Kupovina sirovina se može pokriti samo jednom, kao jednokratna kupovina početnih zaliha.

- Troškovi poreza i doprinosa za novozaposleno lice, za preduzetnice koje unapređuju postojeći biznis, najviše za period trajanja projekta tj. 6 mjeseci.

 

 1. U neprihvatljive troškove za realizaciju aktivnosti iz biznis plana spadaju:

- troškovi registracije poslovnog subjekta,

- kazne, novčane kazne i parnični troškovi,

- carine i uvozni troškovi i sve druge slične naknade,

- Porezi i doprinosi

- doprinosi u naturi,

- dugovi i pokrića gubitaka ili dugovanja, te pristigle kamate,

- potraživanja koja se finansiraju za druge poslove,

- kupovina nepokretnosti (zemlje i objekata),

- izgradnja objekata, adaptacija (građevinski radovi) i renoviranje objekata i prostorija,

- kupovina telefonskih i mobilnih uređaja,

- podzakup prostora.

- najam/ leasing vozila i opreme,

- studije, istraživanja, članarine, licence,

- troškovi puta i dnevnica osoblja, službena putovanja,

- kupovina transportnih vozila čija je namjera pružanje usluga izvan sopstvene proizvodnje podnosioca prijedloga projekta i/ili kupovina bili kojih transportnih vozila koja se neće koristiti u aktivnostima predloženog poslovanja.

       

10.Korisnica finansijskih sredstava nakon realizacije aktivnosti definisanih biznis planom u obavezi je da nastavi svoju privrednu aktivnost najmanje 12 mjeseci nakon završetka projekta.

 

 1. Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:
 1. Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana,
 2. Inovativni aspekt biznis plana,
 3. Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,
 4. Sufinansiranje biznis plana,
 5. Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,
 6. Održivost biznis ideje.
 1. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 4/17).

      

13.Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 12 – 14 časova u Kancelariji za rodnu ravnospravnost u Sportskoj hali i pitanja je moguće postaviti putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 08/12/2021.g. odgovori na postavljena pitanja će biti dostavljeni najkasnije do 10/12/2021.g.

    

        Broj:

        U Bijelom Polju, 29.11. 2021.godine.

 

 


Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje biznis planova namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini..docx

Izjava podnosioca biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti..docx

IZJAVA PODNOSIOCA PRIJEDLOGA PROJEKTA – žene preduzetnice 2021. godina..docx