Na osnovu člana 6. i 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 12/17, 45/19 i 34/21) Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

L I S T U

studenata koji nijesu dobili stipendiju za 2021/22. godinu

 

 1. Lejla Mušović, II godina, Ekonomski fakultet Podgorica ----------------------- 8,98
 2. Sanida Šabović, master studije, Pravni fakultet Podgorica -------------------- 8,97
 3. Kristina Gajević, master studije, Biologija Podgorica --------------------------- 8,95
 4. Monika Kojović, II godina, Ekonomski fakultet Podgorica --------------------- 8,88
 5. Lidija Konatar, master studije, Kultura i komunik. Beograd ------------------- 8,79
 6. Marija Vojinović, II godina, Pravni fakultet Podgorica -------------------------- 8,77
 7. Tijana Lelović, master studije, Ekonomski fak. Podgorica --------------------- 8,75
 8. Nejra Arslanović, II godina, Njemački jezik Nikšić ------------------------------- 8,68
 9. Dinana Spahić, master studije, Komunikologija Beograd ---------------------- 8,58
 10. Nerma Kapetanović, III godina, Menadžment Bijelo Polje --------------------- 8,58
 11. Božica Konatar, II godina, Modni dizajn Podgorica ----------------------------- 8,57
 12. Lejla Šabotić, II godina, Engleski jezik, Nikšić ------------------------------------ 8,45
 13. Dalida Mulić, II godina, Menadžment i biznis UDG PG ------------------------- 8,43
 14. Anica Kljajević, master studije, Akademija za posl.ekom.Čačak ------------- 8,43
 15. Tea Pućurica, II godina, Grafički dizajn Podgorica ------------------------------ 8,37
 16. Elma Čokrlija, II godina, Njemački jezik Nikšić ----------------------------------- 8,30
 17. Milica Dragić, II godina, Psihologija Podgorica ----------------------------------- 8,27
 18. Ilda Radončić, III godina, Opšta hemija Sarajevo -------------------------------- 8,26
 19. Andrea Popović, master studije, Psihologija Kosovska Mitro. ---------------- 8,25
 20. Mirza Guberinić, master studije, Pravni fakultet Podgorica ------------------- 8,20
 21. Emina Zejnilović, master studije, Ekonomski fak. Podgorica ----------------- 8,18
 22. Andrijana Rudić, II godina, FASPER Beograd ------------------------------------ 8,18
 23. Nemanja Marić, master studije, Fak.vizuelnih umj. Podgorica --------------- 8,08
 24. Radoman Gutić, III godina, Geodezija Novi Sad --------------------------------- 8,04
 25. Danijela Veličković, III godina, Šumarski fakultet Beograd -------------------- 8,00
 26. Idrizović Osman, III godina, Ekonomski fakultet Turska ----------------------- 7,97
 27. Tanja Vuković, III godina, Faku.tehnič.nauka Novi Sad ------------------------ 7,88
 28. Jovana Šebek, master studije,Visoka šk.za kom.Beograd -------------------- 7,85
 29. Aldina Hasanagić, II godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ------------------ 7,73
 30. Mila Bošković, II godina, Medicinski fakultet Podgorica ------------------------ 7,68
 31. Jasmina Stanić, master studije, Filozofski fak. Nikšić -------------------------- 7,56
 32. Drago Popović, IV godina, Arhitektonski fak. Podgorica ----------------------- 7,45
 33. Milica Živković, master studije, Fak.vizuelnih umje. PG ------------------------ 7,42
 34. Adis Crnovršanin, II godina, Građevinski fak. Podgorica --------------------- 7,27
 35. Slaviša Zeković, IV godina, Matematika Podgorica ----------------------------- 7,24
 36. Katarina Rakonjac, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica -------- nema Luču
 37. Adela Softić, I godina, Menadžment Bijelo Polje ------------------------ nema Luču
 38. Ermina Mahmutović, I godina, Menadžment Bijelo Polje ------------- nema Luču
 39. Mirela Zejnilović, I godina, Menadžment Bijelo Polje ------------------ nema Luču
 40. Milica Šarčević, I godina, FPN Podgorica -------------------------------- nema Luču
 41. Ajla Rebronja, I godina, Menadžment Bijelo Polje ---------------------- nema Luču
 42. Mersiha Čohović, I godina, Politehnika UDG Podgorica -------------- nema Luču
 43. Ena Balijagić, I godina, Stomatologija Podgorica ----------------------- nema Luču
 44. Almina Mulić, I godina, Pedagogija Nikšić -------------------------------- nema Luču
 45. Nikolina Rutović, I godina, Predškolsko vas.Nikšić --------------------- nema Luču
 46. Haris Madžgalj, I godina, Veterinarski fakultet Sarajevo -------------- nema Luču
 47. Hana Zoronjić, I godina, Ekonomski fak.UDG Podgorica ------------- nema Luču
 48. Erna Suljević, I godina, Ekonomski fak. Podgorica --------------------- nema Luču
 49. Nejla Drpljanin, I godina, FPN Podgorica --------------------------------- nema Luču
 50. Milijana Zeković, master studije, Građe.fak.PG --- nema status redovnog stud.
 51. Maida Mahmutović, master studije, FPN PG ------ nema status redovnog stud.
 52. Adisa Međedović, master studije, Predš.Nik.------- nema status redovnog stud.
 53. Suada Pilica, master studije, PMF Podgorica ----- nema status redovnog stud.

 

 

U Bijelom Polju                                                                                                                                                                                                        SEKRETAR

22.12.2021.god.                                                                                                                                                                                               Haris Malagić


Lista studenata koji nijesu dobili stipendiju za 2021/22. godinu...pdf