Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam: 

 

I (prvu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 24.12.2021. godine sa početkom u 15 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine. 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

D N E V N I   R E D

  1. Predlog Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“ za 2021.godinu;
  2. Utvrđivanje liste predloženih kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade „3.Januar“ i objava imena predloženih kandidata;
  3. Utvrđivanje novčanog iznosa Nagrade „3.Januar“.

  

 

Žiri za dodjelu Nagrade „3.Januar“ za 2021. godinu 

 

 

                                                                                                                  Predsjednik,

                                            dr Elvir Zvrko,s.r.