Na osnovu stava 4 član 116 i stava 2, člana 117  Zakona o sport Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), člana  7,8 i 11 , Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148)  ,  Zaključka  Skupštine opštine Bijelo Polje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU Centar za sport i rekreaciju za 2022 godinu( „Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“ , br.46 /21 od 30.12.2021 godina), direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

 

 J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija za 2022 godinu

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje, iz Budžeta JU Centar za sport i rekreaciju,

Sredstva predviđena Budžetom JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2022. godina za sufinansiranje  Programa rada sportskih organizacija, u iznosu od 385.000,00biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava  sportskim organizacijama br 391/21.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa  Zakonom o sportu  Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148);
 • Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 • Statut sportske organizacije;
 • Potvrda da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza,upisanog u Centralnom registru sportskih organizacija drzave Crne Gore ne stariju od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Potvrda matičnog saveza o završenoj, djelimično završenoj ili nezavršenoj takmičarskoj sezoni u 2021. godini, u svim uzrasnim kategorijama, izazvane pandemijom Covid-19;
 • Potvrda od poslovne banke da sportska organizacija nema blokadu poslovnog računa ne stariju od 15 dana od dana  raspisivanja konkursa;
 • Potvrda da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza,ne starijih od 15 dana od dana raspisivanja konkursa;
 • Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2021. godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektonskoj formi na email sport@bijelopolje.co.me  , za 2021.godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2022.godinu ;
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu, dostaviti u štampanoj (na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje) i elektronskoj formi na email sport@bijelopolje.co.me ;
 • Potvrda od Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (zahtjev uputiti na email upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me);
 • Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje;

 • Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka, ovjerena kod Notara, ovlašćene službe lokalne uprave ili suda;

 

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Status sporta na nacionalnom nivou ;
 • Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK ;
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije ;
 • Rang takmičenja ;
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni;
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti ;
 • Ekipni i pojedinačni sport ; 
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, učešće klubova na međunarodnim takmičenjima ;
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena ;
 • Stručni kadar ;
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom ;

 

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje (u sportskoj Dvorani „Nikoljac).

-Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(na web sajtu Opštine Bijelo Polje i u Dnevnim novinama „Dan“).

-Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju (u sportskoj Dvorani „Nikoljac) u vremenu od 07-15 časova ili na broj telefona 050/484-633.

 

                                                                                          

              JU Centar za sport i rekreaciju

Marko Maslovarić


Formular-sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022.godinu...pdf