Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

koja će se održati 14.03.2022. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

            Za sjednicu predlažem:

D N E V N I    R E D

       Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine;    

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj: 01-018/22-1871 od 17.02.2022. godine, o imenovanju Ernada Suljevića, za potpredsjednika Opštine Bijelo Polje;
 2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj: 01-018/22-1872 od 17.02.2022. godine, o imenovanju Nermina Bećirovića, za potpredsjednika Opštine Bijelo Polje;
 3. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini;
 4. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini;
 5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju “Savez”;
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji fudbalskog terena i pratećih objekata između FSCG i Opštine Bijelo Polje;
 7. Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2022. godinu;
 8. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Bijelo Polje za 2021. godinu;
 9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2021. godinu;
 10. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2021. godinu;
 11. Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021.godina;
 12. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021.godina;
 13. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021.godina;
 14. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021.godina;
 15. Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za 2021.godinu;
 16. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za 2021.godinu;
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti za brisanje tereta otuđenja i opterećenja na nepokretnostima;
 18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za primicanje građevinskog objekta urbanističkoj parceli;
 19. Predlog Odluke o zasnivanju stvarne službenosti voda u korist DOO NJOGO;
 20. Izbor, imenovanja i razrješenja
 • Predlog Odluke o prestanku mandata članici Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

 

                 S poštovanjem,

                                                                                                       

Predsjednica Skupštine,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić