Komisija za sprovodjenje javnog oglasa za dodjelu linija prevoznicima u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

RANG LISTA

o povjeravanju linija prevoznicima u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu

 putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

- doo »Semus prevoz«-Smakić Semir za liniju: Bijelo Polje-Sušica;

- preduzetnik »Mahmutović  Mensur« za liniju: Bijelo Polje-Bistrica;

- doo »Denis prevoz« za liniju: Bijelo Polje- Bistrica;

- doo »Ž-V« za liniju: Bijelo Polje-Kovren;

- doo »King Star-Tomaševo« za linije Bijelo Polje- Pavino Polje i Bijelo Polje-Bliškovo;

- doo »Daris & Elina« za liniju: Bijelo Polje-Goduša;

- doo »Veletrans« za liniju: Bijelo Polje-Ivanje;

- doo »Novoprevoz« za liniju: Bijelo Polje-Kanje i Bijelo Polje-Dobrakovo.

 

Za liniju Bijelo Polje-Bioče prijavila su se dva prevoznika doo »Novoprevoz«  i  doo »Veletrans« povoljnija ponuda sa više bodova je ponuda prevoznika doo »Novoprevoz«.

U prilogu je rang lista bodovanja:

 

Kriterijum bodovanja

DOO ”NOVOPREVOZ”

DOO ”VELETRANS”

Niža cijena prevoza putnika

50 bodova

/

Veći broj polazaka na linijama

30 bodova

/

Bolji i konforniji autobusi

20 bodova

/

Najniža cijena prevoza za pojedine kategorije

20 bodova

/

Starost autobusa

55 bodova

25 bodova

UKUPNO

175 bodova

25 bodova

 

Napomena:

Rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje i na sajtu Opštine.

Ukoliko ima primjedbi na rang listu, prigovor dostaviti u pisanoj formi u roku od 3 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj (kanc.br 18 ) Sportska hala Nikoljac.

Komisija za sprovodjenje javnog oglasa za dodjelu linija prevoznicima u javnom linisjkom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje:

 

  1. Tatjana Krgušić, predsjednica
  1. Danijela Dulović, član
  1. Sanja Smolović, član
  1. Mensur Muzurović, član
  1. Lidija Bugarin, član

Rang lista o povjeravanju linija prevoznicima u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Bijelo Polje...pdf