Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ( Sl list CG  21/09 i 0/ 11) , član 5, 29 , 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl list CG 44/10) ,Odluke Skupštine Opštine Bijelo Polje br.  02-1165 od 04.04.2014. god.  ,  člana 35 Statuta Turističke organizacije Bijelo Polje br. 16/1099 od 25.01.2022. god.,  Odluke o davanju u zakup Planinarskog doma ’’ Cmiljače’’ na Bjelasici  br. 16/ 1370    od 31.08.2023. god., Predsjednik Izvrsnog odbora Turističke organizacije Bijelo Polje , objavljuje  sledeći

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP PLANINARSKOG DOMA’’ CMILJAČE’’ NA BJELASICI PUTEM DOSTAVLJANJA ZATVORENIH PONUDA

 

 

 1. Turistička organizacija Bijelo Polje daje u zakup:

 

Redni br.

Adresa i vrsta prostora

Katastarski podaci

Površina

Namjena

Rok zakupa

1

Planinarski dom’’Cmiljače’’

Bjelasica

kat. parc 4271/1

KO Majstorovina

150m2

Turizam i ugostiteljstvo(pružanje usluga smještaja , hrane i pića)

3 godine

 

 

 1. Planinarski dom se daje u zakup u viđenom stanju. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u objekat u dogovoru sa zaposlenima u Turističkoj organizaciji Bijelo Polje, 

br tel. 050 / 433 – 711

 1. Rok zakupa je 3 godine
 2. Minimalna početna cijena zakupa iznosi 3 000,00 € na godišnjem nivou.
 3. Ugovor o zakupu će biti zaključen u skladu sa namjenom i dužinom zakupa kao iz člana 1 ovog Javnog poziva , sa mogućnošću produženja ugovora po isteku roka , ukoliko bude postojala saglasnost oko bitnih elemenata ugovora , kao i sa mogućnošću raskida ugovora prije roka  zbog nepoštovanja  neke od odredbi ugovora.
 4. Ugovor će biti zaključen sa obavezom plaćanja godišnje zakupnine unaprijed , dakle odmah po zaključenju Ugovora o  zakupu, nakon čega će biti predata državina Planinarskog doma zakupcu.Ugovor o zakupu će posebno definisati  obavezu zakupca da se prema Planinarskom domu  ophodi kao dobar domaćin , da je dužan da snosi troškove održavanja , da isti održava u isparavnom stanju , te da vrši potrebne  opravke  šteta nastalih usled upotrebe.
 5. Ugovor će biti zaključen sa obavezom ulaganja sredstava od strane zakupca u renoviranje i adaptaciju Planinarskog doma kao i obavezom da planinarski   klubovi – planinari  imaju pravo na popust kod plaćanja usluga smještaja ( prenoćište).
 6. Pravo učešća na Javnom pozivu ( prikupljanje ponuda) imaju sva fizička i pravna lica koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i to:
 • Lične podatke ( za fizička lica ime i prezime , adresa stanovanja , JMBG odnosno br. lične karte ili pasoša a za pravna lica  naziv i sjedište , izvod iz  Centralnog registra privrednog suda ( ugostiteljstvo i turistička djelatnost kao osnovne ili sporedne djelatnosti)
 • Dokaz o tekućoj likvidnosti ( žiro račun nije blokiran)
 • Dokaz da pravno ili fizičko lice nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi , Opštini Bijelo Polje i Turističkoj organizaciji Bijelo Polje
 • Dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ’’ Učešće na javnom pozivu ’’ na žiro – račun Turističke organizacije Bijelo Polje kod CKB Banke 510-204429-84
 • Broj žiro – računa za povraćaj sredstava uplaćenih na ime depozita.
 • Visina depozita iznosi 10% vrijednosti početne minimalne cijene na godišnjem nivou , tj. 300€
 • Ovjerenu punomoć za zastupanje ukoliko za ponuđača učestvuje drugo lice
 • U prijavi je potrebno navesti iznos koji lice nudi za zakup prostora koji iznos ne može biti niži od iznosa iz ovog poziva.

 

 1. POSEBNI USLOVI za učešće na  Javnom pozivu su:

 

 • Plan i program rada koji treba da sadrži:
 1. Planirani iznos ulaganja sredstava za stavljanje objekta u funkciju na osnovu Plana i Programa
 2. Broj mjeseci u godini u toku kojeg će Planinarski dom ’’Cmiljače’’ raditi
 3. Plan adaptacije sa datumom početka rada objekta
 4. Aktivnosti koje će se sprovoditi ( pružanje usluge smještaja , hrane , pića i druge aktivnosti u svrhu promocije turizma na Bjelasici)

 

 • Minimalna početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 3000€

 

 1. 10. Javni poziv će biti objavljen, na intenet stranici Opštine Bijelo Polje i Turističke organizacije Bijelo Polje ,na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje kao i u dnevnom listu ’’Dan’’. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama putem pošte na adresu:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BJELO POLJE (sa naznakom ’’ PONUDA ZA ZAKUP   PLANINARSKOG  DOMA – NE OTVARAJ)  ul. Nedjeljka Merdovića bb (Sportska hala ’’Nikoljac’’) 84 000 Bijelo Polje

Rok za predaju ponuda traje 15 dana od dana raspisivanja zaključno sa  15.09.2023. do 11 h.

 1. 11. Otvaranje ponuda će se održati dana 21.09.2023.godine u Opštini Bijelo Polje u 11h  ( skupštinska sala ) na  kom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. Otvaranje ponuda , ocjenu ponuda i rangiranje  će vršiti Komisija za sprovođenje postupka izbora najbolje ponude koju je imenovao Izvršni odbor Turističke organizacije Bijelo Polje u roku od pet radnih dana od dana otvaranja ponuda. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora  u roku od 5 dana od dobijanja obavještenja o rezultatima otvaranja ponuda. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

 

 1. 12. Neblagovremene i nepotpune ponude se smatraju nevažećim
 2. 13. Kriterijumi za izbor najbolje ponude:

 

       Najviša  ponuđena cijena zakupa ............................... 30 bodova

             Plan i program rada ..................................................... 70 bodova

   od čega:

 

  Planirani iznos ulaganja sredstava za stavljanje objekta u funkciju na osnovu Plana Programa ..................................................30 bodova

 

  Broj mjeseci u godini u toku kojeg će Planinarski dom ’’Cmiljače’’ raditi        .................................................................. 10 bodova

 

              Plan adaptacije sa datumom početka rada objekta......... 20 bodova

 

Aktivnosti  koje će se sprovoditi ( pružanje usluge smještaja , hrane , pića i druge  aktivnosti u svrhu promocije turizma na Bjelasici)

............................................................................................. 10 bodova

 

Podnosilac koji bude imao najveći broj bodova , proglašava  se za prvorangiranog i biće pozvan na zaključenje ugovora o zakupu.

PDV i ostale troškove plaća prvorangirani.

Postupak javnog tendera se smatra uspješnim i ako je dostavljena jedna važeća ponuda.

 

 

Prvorangirani ponuđač je dužan u roku od 8 dana  od proglašenja za prvorangiranog da zaključi ugovor  o zakupu , u suprotnom smatraće se da je odustao od ponude , te nema pravo na povraćaj depozita.U tom slučaju, na zaključenje ugovora će biti pozvano drugorangirano lice.Ako  dva prvorangirana ponuđača ne prihvate potpisivanje ugovora Komisija će tender proglasiti neuspjelim.

 1. Učesnicima u postupku javnog tendera , koji ne budu proglašeni za prvorangirane ponuđače , depozit će biti vraćen nakon zaključenja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

 

 1. Turistička organizacija Bijelo Polje  će sa prvorangiranim  ponuđačem zaključiti  Ugovor o zakupu poštujući uslove ovog poziva , po utvrđenim uslovima , dok će sredstva uplaćenog depozita biti uračunata u cijenu  zakupa , a sva druga prava i obaveze  biće precizirane samim Ugovorom,  koji će biti sačinjen kod nadležnog Notara  , a troškove će snositi zakupac.

 

 1. Bliža obavještenja po osnovu ovog Javnog poziva se mogu dobiti na telefon 069 253 444 ili neposredno u kancelariji Turističke organizacije Bijelo Polje , ul. Nedjeljka Merdovića bb(sportska hala Nikoljac) , Bijelo Polje  , u toku radnog vremena.

 

 

                                                                                          Predsjednik Izvršnog odbora

                                                                                              Željko Madžgalj