Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Službeni list Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Bijelo Polje ("Službeni  list Crne Gore -opštinski propisi", br. 16/19 i 25/19), člana 14 stav 1 tačka 14 Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023. godinu (’’Sl. list Crne Gore – opštinski propisi’’ br. 001-21) u skladu sa članom 7 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 035/23), sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, d o n o s i :

R J E Š E N J E

1.Prekida se dalja realizacija podsticajne mjere 1.1. Podsticaj proizvodnji, preradi i transport voća i povrća Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 35/23) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

2.Rješenje o prekidu ovih mjera stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem u sekciji obavještenja na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

  1. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2023.godinu, za mjeru 1.1. Podsticaj proizvodnji, preradi i transport voća i povrća Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 35/23)  ista se zatvara za tekuću godinu.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 05.09.2023. godine, kada će ovo rješenje biti javno objavljeno na opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu sredstava za podsticaj definisanih mjerom 1.1. Podsticaj proizvodnji, preradi i transport voća i povrća, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu podataka iz službenih evidencija zbog velikog broja pristiglih zahtjeva i utroška sredstava za ovu mjeru, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nezadovojna stranka može izjaviti žalbu Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja. Žalba se predaje organu koji je donio ovo rješenje (Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj) sa taksom od 3.00 eura na žiro račun Opštine Bijelo Polje 550 – 5376 – 57 shodno taksenoj tarifi (tarifni broj 1), Odluke o lokalnim i administrativnim taksama opštine Bijelo Polje (’’Službeni list Cg – opštinski propisi’’ br 001/20).

 

vd SEKRETARA

Armin Sijarić


Rješenje...pdf