Poštovani ,

Obavještavamo Vas, da će se  provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  koji ispunjavaju uslove javnog  konkursa koji  je  Opština Bijelo Polje, dana 13.12.2019. godine objavila  za radno mjesto: sekretar/ka Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj održati dana 04.02.2020. godine (utorak ) u 20:00h, u prostoriji  br 41 koja se nalazi na trećem spratu zgrade Opštine.

Provjeru vrši Komisija testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rad,koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada,odnosno stanja u oblasti radaza koju se kandidat iz stava 1 ovog člana imenuje odnosno postavlja.

Izrada rada traje najduže 60 minuta.

Kandidat koji ostvari više od 50%bodova na testiranju u pisanoj formimože pristupiti struktuiranom intervju.Na struktuiranom intervijuu kandidat pred svim članovima komisije izlaže rad u trajanju od 15 minuta ,nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Postupku provjere mogu  pristupiti samo kandidati sa  Liste kandidata  koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa  .

- Dejan Luković

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/875982