Ugovori 2020

 

Izrada revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice na potezu od lokalnog željezničkog stajališta do izvora Kisjele vode u Lješnici 

Izgradnja cjevovoda za granični prelaz Dobrakovo i fazonskim komadima u rezervoarima Kanje,Metanjac i Dobrakovo

Izrada AB šahti na I fazi vodovoda Zaton

Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake

Izrada pres klipinga štampanih i elektronskih medija

Izrada pres klipinga štampanih i elektronskih medija

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda 

Održavanje softvera za elektronsku komunikaciju sa građanima “Sistem 48” 

Osiguranje i registracija službenih vozila 

Izrada AB priključne šahte sa priključkom na gradski vodovod Ø500 u mjestu Ribarevine

Nadzor nad izgradnjom mosta Bogaz 

Izrada geodetske situacije terena za potrebe izrade projekta uređenja centralnog dijela naselja Bistrica 

Izgradnja mosta Bogaz 

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice na potezu od lokalnog željezničkog stajališta do izvora kisjele vode u Lješnici 

Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju glavne ulice kroz naselje Nedakusi L=1,5 km

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju glavne ulice kroz naselje Nedakusi L= 1,5 km 

Adaptacija horizontalne signalizacije

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku

Nabavka opreme za spašavanje na vodi

Nabavka profesionalnog fotoaparata i drona

Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju glavnog cevovoda ø 500 od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina za grad i proširenje vodovodne mreže planiranje za naselje Zaton, dužine 4.115,00m

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnog cevovoda ø 500 od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina za grad i proširenje vodovodne mreže planiranje za naselje Zaton, dužine 4.115,00m

Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju lifta u zgradi Opštine za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Usluge prevoza učenika na takmičenja (do 3.500,00km) 

Održavanje semafora

Ugovor o produkciji programa audiovizuelnog dijela film dan Opštine Bijelo Polje ''3. januar'' 2020.godine

Ugovor o produkciji izvođenja svečanog programa povodom ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji voditeljskog programa povodom obilježavanja ''3.januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovori o produkciji voditeljskog programa povodom obilježavanja ''3. januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji izvođenja muzičkog programa povodom ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji muzičkog programa povodom obilježavanja ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji audiovizuelnog programa

Ugovor o produkciji audiovizuelnog programa

Ugovori o produkciji

Izrada IOS aplikacije za system 48

Izrada revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m 

Ugovori 2019

Izrada revizije projekta javne rasvjete duž puta Gubavač-Bistrica, potez od Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica u dužini od oko 3km 

Komunikacione usluge-troškovi telefona-mobilna telefonija

Uklanjanje privremenih objekata po izvršenju

Izrada revizije glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru glavne željezničke stanice

Izgradnja vodovoda i rezervoara Goja-Kanje

Izgradnja vodovoda i rezervoara Goja-Metanjac 

Izrada idejnog rješenja za postavljanje autobuskih stajališta 

Osiguranje radnika

Izrada revizije projekta trim staze-Obrov

Izrada glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom(priključak na magistralni put M21) u okviru glavne željezničke stanice 

Izvođenje radova na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju

Vršenje stručnog nadzora na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju

Uređenje grada za novogodišnje praznike 

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike

Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za UP-152 koja je nastala od kat.parcela br.74/27, 74/50,74/54, 74/55, 74/56, 74/57, 74/58, KO Nedakusi-Opština Bijelo Polje

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije Bistričkog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom, od raskrsnice prema mostu u Gubavču kroz naselja Oluja, Njegnjevo, Strojtanica, Rasovo, do raskrsnice sa putem prema Boljanini u Resniku L= 6,4km 

Vršenje stručnog nadzora na sanaciji oštećenih djelova ulica asfaltnim zastorom 

Izgradnja javne rasvjete Resnik-Bogaz i Resnik-Rasovo

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta saobraćajnice od priključka na magistralni put M21 u naselju Ribnik, kroz naselje Pripčići, sa izgradnjom priključka na magistralni put M2 u mjestu Ribarevine

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta autobuske stanice Nedakusima sa priključnom saobraćajnicom na magistralni put M-21

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru Glavne željezničke stanice 

Izrada softvera kvartalne analize poslovanja privrednih subjekata u Bijelom Polju

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekat izgradnje javne rasvjete duž nekategorisanog puta na Kiselim Vodama

Izrada projekta vodovoda Pavino Polje-Mahala L=3 km  

Izrada projekta vodovoda Kradenik-Vrbe L=2 km

Izrada glavnog projekta vodovoda Radičko vrelo L=12km

Izrada glavnog projekta vodovoda Sefersko vrelo L=8km 

Izrada geodetskog elaborata–snimanje trase lokalnog puta Orahovička Rijeka–Kapela u Sutivanu dužine 1 km  

Izgradnja pločastog propusta u Radulićima

Rekonstrukcija gradske česme

Vršenje tehničkog pregleda stambenog objekta br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc. br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za projekat rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica-Mojstir

Izrada geodetskog elaborata-situacije Gradskog stadiona u Bijelom Polju

Vršenje stručnog nadzora na izmještanju javne rasvjete i ostalih instalacija radi rekonstrukcije magistralnog puta M21 dionica Rakonje-Ribarevine

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji javne rasvjete u Konatarima

Čišćenje korita Rijeka Lješnice i Lipnice

Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake

Izrada geodetskog elaborata za kat. par.br.1490/5 KO Bijelo Polje za objekat prihvatilište-sklonište za žrtve porodičnog nasilja

Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele Vode

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Izgradnja AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambenog objekta u ul.III Sandžačke brigade

Adaptacija kancelarija

Izrada projekta mosta Bogaz

Izrada projekta vodovoda Babića Brijeg

Izrada projekta vodovoda Medanovići 2

Rekonstrukcija sanitarnih prostorija na II spratu Spotrske hale “Nikoljac”  

Izrada elaborata eksproprijacije puta Srđevac-Sušica-I faza, u dužini od 9,4 km 

Nabavka uniformi za Komunalnu policiju 

Izrada projekta javne rasvjete duž puta Gubavač-Bistrica, potez od Gubavč-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica u dužini od oko 3km 

Izrada revizije projekta mosta Bogaz 

Izrada revizije projekta vodovoda Babića Brijeg

Izrada revizije projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu,ul.Avda Međedovića i ul.Resnička(ul. Br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete 

Nabavka vertikalne signalizacije 

Popravka i farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubićaPopravka i farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubića

Nabavka elektronske kontrolne vage za mjerenje (osovinskog opterećenja vozila)

Vršenje tehničkog pregleda objekta rekonstrukcije krovne konstrukcije radi ugradnje solarnih panela na novoj tržnici

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete ul.Rasadnička.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete na dijelu puta Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete šetališta pored Lima na dijelu od Vatrogasne do Lukoil pumpe

Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta vodovod Babića Brijeg.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta projekta parking prostora sa rasvjetom u ul.Nedeljka Merdovića preko puta sportske hale u Nikoljcu.

Snimanje geodetske situacije terena korita i dubine rijeke Bistrice za potrebe izrade projekta obaloutvrde u cilju zaštite Vizitoring centra i izradu šetališta

Geodetsko snimanje za izradu projekta trim staze Obrov

Izrada revizije projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji fekalne kanalizacije na potezu Rakonje(semafori)-Kruševo u dužini od oko 1200m

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice 1 u Resniku, od raskrsnice sa semaforima (tjemena A4) do raskrsnice gdje se razdvaja put prema Boljanini i Bistrici (tjemena A22)

Izrada softvera za interaktivnu komunikaciju sa građanima

Izgradnja javne rasvjete u Konatarima

Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Izrada projekta za izgradnju pločastog propusta u Radulićima (MZ Lozna)

Sanacija pješačkih staza u gradskoj zoni

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Osiguranje i registracija službenih vozila

Izrada revizije projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje.

Nabavka materijala za promotivne aktivnosti kancelarija

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katasterskih parcela br.218, 219, 220,221 KO Ravna Rijeka

Izrada elaborata eksproprijacije ulice pored Doma zdravlja

Izrada elaborata eksproprijacije u zoni raskrsnice ul.Kneza Miroslava i ul.III Sandžačke brigade.

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici

Nabavka pića i ostalih reprezentativnih proizvoda

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za izradu projekta izgradnje trotoara sa javnom rasvjetom na dijelu Bistričkog puta od skretanja za školu u Njegnjevu do raskrsnice u Gubavču

Izrada projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje

Rekonstrukcija kancelarija za Unutrašnju reviziju i Glavnog arhitektu

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katastarske parcele broj 461/1 KO Bistrica

Izrada elaborata eksproprijacije na lokaciji 2- polazna stanica žičare projekta Đalovića pećine  i klisure

Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica-I faza u dužini od oko 8,6km

Nabavka reprezentativne robe-hemijske olovke

Izrada revizije projekta za izgradnju pločastog propusta u Radulićima

Izrada tehničke dokumentacije za regulaciju atmosferske kanalizacije u ul.III Sandžačke brigade (od raskrsnice prema Gimnaziji do rasnice prema crkvi Petra i Pavla)

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica -I faza u dužini od oko 8,6 km

Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara i javne rasvjete Ribarevine-R.Rijeka

Izrada revizije glavnog projekta prilazne rampe mosta Njegnjevo-Potkrajci, sa rekonstrukcijom postojećeg nekategorisanog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom

Asfaltiranje dijela ul.14 od profila P3-5 do profila P3-7 –priključak zgrada “Solidarnosti” na gradsku obilaznicu

Izrada elaborata za jednovremenu snagu za rekonstrukciju dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na početnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 2)

Izrada elaborata za jednovremenu snagu za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju sportskog objekta fiskulturne sale sa parking prostorom, prilaznim putem i stazom za trčanje, za potrebe OŠ.”Pavle Žižić” u Njegnjevu

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na krajnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 4)

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara i javne rasvjete Ribarevine- Ravna Rijeka

Izrada glavnog projekta prilazne rampe mosta Njegnjevo-Potkrajci, sa rekonstrukcijom postojećeg nekategorisanog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom

Izrada press klipinga (praćenje svih štampanih medija u Crnoj Gori i dva informativna portala)

Usluge prevoza učenika na takmičenja

Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete

Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km

Izrada revizije projekta sportskog bazena sa sportskim sadržajima na lokaciji iza Doma zdravlja

Izrada revizije glavnog projekta regulacije potoka ispod AMS pored kuće Rabrenovića i rekonstrukcija stepeništa

Izrada projekta AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul. III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad

Izrada glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km

Održavanje semafora

Izrada programa privremenih objekata

Nabavka goriva

Nabavka informacione opreme

Nabavka lož ulja

Nabavka tri službena vozila

Vršenje tehničkog pregleda rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode na kat.parceli br.1113 KO Bijelo Polje

Nasipanje i zatrpavanje postojećeg rezervoara vodovoda Sipanje

Izrada priključka ø300/110 u Rakonjama za vodovod Medanovići 2

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1.450,00 m

Izrada geodetskog elaborate parcelacije za projekat izgradnje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Bijelo Polje-Bistrica, od kraja ul.3 u Resniku do kraja MZ Rasovo i dio ul.1 u Resniku u zahvatau DUP-a Resnik

Sanacija klizišta u Klancu

Rekonstrukcija postojećeg pločastog propusta na Pavića Potoku

Asfaltiranje Opštinskog lokalnog puta Lipnica-Džafića Brdo

Nabavka i ugradnja brojača na semaforima

Izrada revizije glavnog projekta lifta za pristup osoba sa posebnim potrebama u zgradi Opštine

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike

Vršenje tehničkog pregleda pješačkog mosta Njegnjevo-Potkrajci

Uređenje grada za novogodišnje praznike

Organizovanje tri radionice o istoriji, aktuelnostima i mogućnostima EU.

Nabavka i ugradnja brzinskih displeja

Izrada projekta rekonstrukcije gradske česme

Izrada elaborata izvedenog stanja za dio ulice br.14 priključak zgrada Solidarnosti u Nikoljcu na gradsku obilaznicu

Izrada geodetskog elaborata – snimanje trase lokalnog puta u Sutivanu

Rekonstrukcija spomenika u Parku pjesnika u Bijelom Polju

Nabavka informacione opreme

Vršenje tehničkog pregleda za objekat Završetak stambenih objekata “Solidarnost” u Nikoljcu-izgradnja priključka na obilaznicu.

Izrada glavnog projekta lifta za pristup osobama sa posebnim potrebama u zgradi Opštine

Oblaganje stepeništa i hodnika neklizajućim granitnim pločama i izrada stepenišne ograde u zgradi Opštine

Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa

Izgradnja potpornog zida Sinjavac

Izgradnja AB zida na potoku Klanac (kod malog podvožnjaka).

Izgradnja AB zida na klizištu u ul.III Sandžačke brigade (ispod kuće Peroševića) 

Rekonstrukcija elektroinstalacija u zgradi Opštine (I faza) 

Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele vode

Čišćenje korita rijeka Lješnice i Lipnice

Izrada idejnog projekta za izgradnju potpornog zida Sinjavac

Nabavka geodetskog instrumenta GPS-a za geodetska mjerenja

Održavanje javne rasvjete

Rekonstrukcija sale za sastanke u zgradi Opštine

Rad buldozera 2018

Investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj

Izvođenje radova na priključnoj saobraćajnici u Nikoljcu

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Nabavka udžbenika za prvi razred osnovne škole

Nabavka betonskih AB cijevi

Nabavka administrativnog materijala

Izrada projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektimna "Otoka-Loznice"

Rekonstrukcija kotlarnice u zgradi suda

Nabavka elektronske kontrolne vage za mjerenje osovinskog opterećenja vozila

Revizija glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Rakonje(semafori)-Ribarevine.

Izrada revizije projekta javne rasvjete u Konatarima

Geodetsko snimanje pristupnog puta seoskom groblju u Trubini (Lozna)

Izrada tabli i obilježavanje ulica u Bijelom Polju

Izrada projekta javne rasvjete u Konatarima

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Sipanje

Popravka, farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubića

Nabavka i ugradnja zaštititne ograde za pješake

Izrada softvera po potrebi (za evidenciju radnog vremena)

Izgradnja otvorenog betonskog kanala (potok pored Rebronja i Šebeka)

Nabavka materijala za održavanje higijene

Izrada kamenih postamenta za dvije biste

Izrada idejnog projekta sanacije klizišta u ul.III Sandžačke brigade

Izrada idejnog projekta izgradnje potpornog AB zida u Klancu

Pranje službenih vozila

Izvođenje radova na sanaciji četiri nadzemna hidranta u Industriskoj zoni u ul.Svetog Petra Cetinskog

Program privremenih objekata za teritoriju opštine Bijelo Polje sa osvrtom na ski centar Cmiljača

Izrada projekta sportskog bazena sa sportskim sadržajima na lokaciji iza Doma zdravlja

Izrada projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase vodovoda “Županjsko vrelo” Sipanje

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase vodovoda “Medanovići 2”

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase stepeništa Sinjavac

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase priključnog puta na regionalni put R-10 u Pavinom Polju

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase priključnog puta na obilaznicu u naselju Nikoljac

Nabavka i ugradnja mobilijara za park

Zakup prostorija za potrebe JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

Izrada revizije glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Rakonje(semafori)-Ribarevine

Nabavka vertikalne signalizacije

Izrada revizije projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00

Vršenje tehničkog pregleda priključka puta R-10 u Pavinom Polju (priključak mljekare Milkraft doo Bijelo Polje na regionalni put)

Nabavka knjiga i plaketa studentima i učenicima ”Luča”

Revizija dopune glavnog projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije

Revizija projekta javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Bijelo Polje-Bistrica potez od kraja ul.3 u Resniku do kraja MZ Rasovo i dijela ul.1 u Resniku u zahvatu DUP-a Resnik

Uređenje gradskih plaža

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Medanovići 2

Nabavka licenci za katalog propisa za 2018 godinu

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom priključnog puta na R-10 u Pavinom Polju

Izrada projekta rekonstrukcije gradskog stadiona

Nabavka i sadnja nedostajućih stabala lipa u ul. Slobode III faza rekonstrukcije Gradskog trga

Nastavak radova na izgradnji vodovoda "Medanovići 2"

Nabavka opreme za osobe sa invaliditetom (Ginekološka stolica)

Nabavka materijala za promotivne aktivnosti kancelarija

Izlivanje bronzanih bisti

Izrada elaborata procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelog Polja u zahvatu DUP-a Industriska zona KO Potkrajci

Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Izrada revizije glavnog projekta obaloutvrde i sportskih terena sa pratećim objektima”Otoka-Loznice”

Nabavka Radio stanica za Službu zaštite

Nabavka opreme za spašavanje za Službu zaštite

Registracija službenih vozila

Izrada projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektima ”Otoka-Loznice”

Izgradnja dekorativne rasvjete oko stabala lipa na dijelu I faze Gradskog trga

Revizija elaborata iz oblasti PPZ za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine-most Ljuboviđa

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Slobode, III faza rekonstrukcije Gradskog trga

Izrada press klipinga

Nabavka i ugradnja 50 kom. zaštitnih stubića od prohroma na I i II fazi Gradskog Trga

Vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog-dograđenog objekta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa"

Nabavka roba za održavanje opreme

Izrada elaborata iz oblasti ZNR za projekat izgradnje javne rasvjete Rinarevine-most Ljuboviđa

Izrada elaborata iz oblasti PZZ za projekat izgradnje javne rasvjete Rinarevine-most Ljuboviđa

Revizija Glavnog projekta za izgradnju semafora, na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Revizija projekta polaganja nn kabla za priključenje semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Revizija elaborata zaštite na radu i elaborata protivpožarne zaštite projekta za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Izrada revizije elaborata iz oblasti PPZ za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Izrada revizije elaborata iz oblasti ZNR za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Izrada elaborata iz oblasti ZNR za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Nabavka i ugradnja spojnica za četiri nadzemna hidranta

Nastavak izgradnje betonske ograde oko gradskog groblja u Nikoljcu

 

Odluke 2018

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

 

Ugovori 2017

Ugovor o građenju – Izgradnja atmosferske kanalizacije i vodovodnih instalacija u ul. 3.Januar

Ugovor o građenju – Farbanje ograda na mostovima

Ugovor za nabavku roba – Nabavka goriva

Ugovor o građenju – Gradski trg I Faza

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova

Ugovor o građenju – Vodovod Sipanje

Ugovor za nabavku roba – Nabavka lož ulja

Ugovor za pružanje usluga – elaborat o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Ugovor za nabavku roba – Opremanje igrališta na gradskom trgu

Ugovor o građenju – Popločavanje parkinga ul 3. Januara

Ugovor o građenju – Potporni zid u Lješnici

Ugovor za pružanje usluga – Glavni projekat javne rasvjete Ribarevine

Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta i elaborata zaštite na radu Tomaševo-Potrk

Ugovor o građenju – Izgradnja semafora

Ugovor za nabavku roba – Nabavka udžbenika za I razred osnovne škole

Ugovor za nabavku roba – Nabavka vodovodnog materijala

Ugovor o nabavci roba - Nabavka betonskih i AB cijevi

Ugovor za pružanje usluga – Izrada elaborata zaštite na radu za glavni projekat za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“

Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“

Ugovor o građenju – Zamjena priključnog elektroenergetskog napojnog kabla

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Bijelo Polje – Bistrica

Ugovor za pružanje usluga – Investiciono održavanje  i pročišćavanje buldožerom nekategorisanih puteva

Ugovor za pružanje usluga – registracija motornih vozila

Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studije lokacije „Cerovo“

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj

Ugovor o građenju – Rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja parkovskih klupa

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja pametne klupe

Ugovor o građenju – Izgradnja fekalne i kišne kanalizacije za Malo Polje, Rasadnik i Klanac

Ugovor o građenju – Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Ugovor o građenju – Izvođenje radova na izgradnji semafora na raskrsnici Rakonje

Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom

Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studijr lokacije mHE „Lješnica“

Ugovor o građenju – Tekuće održavanje javne rasvjete

Ugovor o građenju – Održavanje semafora

Ugovor za pružanje usluga – Revizija glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom

Ugovor za pružanje usluga – Izrada studije zaštite kulturnih dobara u zahvatu DUP-a Centralne zone

 

Odluke 2017

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2017.godinu

 

Ugovori 2016

Ugovor o nabavci roba  - nabavka administrativnog materijal

Ugovor o građenju – regulacija atmosferskih voda u naselju Rakonje i Nedakusi

Ugovor o nabavci roba  - nabavka ukrasnog materijala za novogodišnje praznike

Ugovor o pružanju usluga – osiguranje radnika

Ugovor o pružanju usluga – Revizija projekta izvedenog stanja el. Instalacija

Ugovor o pružanju usluga – Revizija Glavnog projekta izgradnje OŠ u naselju Pripčići

Ugovor o građenju – sanacija klizišta

Ugovor o pružanju usluga – Stručni nadzor nad radovima u Sportskom centru “Nikoljac“

Ugovor o nabavci roba  - nabavka sadnica maline

Ugovor o građenju – Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u dijelu naselja Loznice

Ugovor o nabavci roba  - nabavka materijala za održavanje higijene

Ugovor o nabavci roba  - snadbijevanje derivatima nafte

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Ugovor o pružanju usluga – izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Tomaševo – Potrk

Ugovor o nabavci roba  - nabavka radio stanica

Ugovor o pružanju usluga – Glavni projekat javne rasvjete Loznice – Resnik

Ugovor o pružanju usluga – Lokalne studije lokacije Cerovo

Ugovor o pružanju usluga – Studija o opravdanosti uvođenja energetske efikasnosti led rasvjete

Ugovor o pružanju usluga – Izrada glavnog projekta vodovoda Gornji Obrov

Ugovor o nabavci roba  - nabavka udžbenika za prvi razred OŠ

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja trakastih zavjesa

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica – Radulići-Godijevo

Ugovor o pružanju usluga – izgarda glavnog projekta OŠ u naselju Mioče

Ugovor o građenju – slaba struja Sportsko rekreativnog centra

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac – Sušica

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Bijelo Polje - Bistrica

Ugovor o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova

Ugovor o građenju – radovi na opremanju gradskih plaža

Ugovor o građenju – Izgradnja otvorenog atmosferskog AB kanala u naselju Loznice

Ugovor o pružanju usluga – elaborat izrade programa rada semafora

Ugovor o pružanju usluga – projekat izvedenog stanja jake struje Sportsko rekreativnog centra

Ugovor o građenju – Izrada tabli i obilježavanju ulica

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor o nabavci roba – nabavka licenci za Windows i Office

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o pružanju usluga – Revizija glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse

Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada, Rasadnik i dr.

Ugovor o građenju – izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornog zida u naselju Nedakusi

Ugovor o nabavci roba – nabavka i ugradnja svetlosno zvučne signalizacije

Anex ugovora - izrada geodetskih podloga DUP Nedakusi i Lješnica

Ugovor o građenju - izrada elaborata zaštita od požara i elaborata zaštite na radu –Rakonje semafori

Ugovor o građenju – projekat za izgradnju semafora  - Rakonje

Ugovor o građenju – održavanje semafora

Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija I

Ugovor o nabavci roba – nabavka betonskih i AB cijevi

Ugovor za izradu DUP-a Ciglana

Ugovor o pruzanju geodetskih usluga

Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija II

Ugovor o izradi projekta  - OŠ u naselju Pripčići

Ugovor o nabavci roba  - korišćeno motorno vozilo

Ugovor o građenju – potporni zid lipnica

Ugovor o pružanju usluga – idejno rješenje spomenik „Štrpci“

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje opštinskih puteva

Ugovor o građenju – održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj

Ugovor o građenju – komandni uređaj za semafore

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta pješačkog prolaza

Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada

Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija I

Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija II

 Ugovora o prodaji – UZZ br. 130/2016 od 11.04.2016

Ugovora o prodaji – UZZ br. 134/2016 od 11.04.2016

Ugovora o prodaji – UZZ br. 141/2016 od 13.04.2016

Sporazum o saradnji – Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica

Ugovor o sufinansiranju programskih sadržaja za 2016 godinu

Ugovor o sprovođenju projekta - Korak do posla

Ugovor o nabavci roba - kompjuterska oprema

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 96/2, 97/2 i 132/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 253/2,273/2 i 274/2

Ugovora o prodaji – dio parcele br. 557

Ugovora o prodaji – dio parcele br. 1483

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4243

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3731

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1316, 1317 i 1308

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4220 i 4219

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1452

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3487

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 915

Anex Ugovora o prodaji – UZZ 62/2011

Anex Ugovora o kupoprodaji – katasterska parcela br 1483/10

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1861/2 i 1877/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2153/2 i 2216/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2155/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2158/2

Ugovor o djelu – prevoz učenika osnovnih škola

Ugovor o produkciji – izvedba pozorišne predstave

Ugovor o izradi brošure i multimedijalne prezentacije Bijelog Polja na Italijanskom jeziku

Ugovor o djelu – Pružanje tehničke podrške za eTerraPN softver

Ugovor o građenju – uređenje ulaza stambenih zgrada

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 416/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 410/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 413/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 414/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 3713/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 427/2

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti UZZ 19/2016

Ugovor o građenju - uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a Centar grada

Ugovor za izradu  Detaljnog urbanističkog plana Ciglana

Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija I

Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija II

Ugovor za pružanje usluga - revizija glavnog projekta pješačkog prolaza

Aneks ugovora – izrada geofetskih podloga za potrebe izrade DUP-a Lješnica i Nedsakusi

 

Odluke 2016

Knjiga internih procedura

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2016.godinu

 

Ugovori 2015

Ugovor o produkciji – novogodišnja predstava

Ugovor o narudžbini autorskog djelua – redizajn sajta skupštine

Ugovor o djelu – učestvovanje u okviru muzičkog programa za 3.januar

Ugovor o produkciji – izrada promotivnog materijala u audio-digitalnom zapisu

Ugovor o pružanju usluga – održavanje sajta skupštine

Ugovor o djelu – učestvovanje u okviru muzičkog programa za 3.januar

Ugovor o održavanju - redovno odrzavanje javnih površina i opštinskih puteva

Aneks ugovora o redovnom odrzavanju javnih površina i opštinskih puteva

Ugovor o građenju – održavanje Javne rasvete

Ugovor o građenju - izveđenje radova na adaptaciji  kancelarija u sportskoj hali ,,Nikoljac“

Ugovor o građenju - izveđenje radova na Izgradnji semafora na raskrsnici ul.Slobode - Ž.Žižića i III Sandžačke 

Ugovor o nabavci - nabavka  lož ulja za grijanje

Ugovor za pružanje usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije ulice u Nikoljcu>

Ugovor o korišćenju finansijskih olakšica – po osnovu izgradnje objekta fabrike za proizvodnju trajnih mjesnih proizvoda bez dima u Biznis zoni „Nedakusi“

Ugovor o donaciji u robi – fotonaponski sistemi, poljoprivrednim proizvođačima koji izdižu stoku na katune

Aneks ugovora – o regulisanja međusobnih obaveza a po osnovu ugovora o korišćenju finansijskih olakšica za privredna društva

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Babić Zoran

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković Božidar

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković  Dragomir

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković  Obrad

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Despotović Milko

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Durović Samir

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Femić  Marica

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Jovanović Nikola

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Kijamet  Faketa

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Leković Žarko

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Nišavić Milija

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Radič  Mesud

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Softić  Tale

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Tošić Ranko

Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Zvrko Pašo

Ugovor o pružanju usluga  - radnika zaposlenih u opštini Bijelo Polje od posledica nesrećnog slučaja

Ugovor o građenju - izveđenje radova na Uređenju parka R.Ratkovića u centru grada

Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse

Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica

Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta Trafostanica kotlarnica Nikoljac

Ugovor o nabavci roba - snabdijevanje derivatima nafte

Ugovor o nabavci roba - nabavka kompjuterske opreme

Ugovor o nabavci roba - nabavka Materijala za održavanje higijene

Ugovor o građenju - izvede radove na sanaciji klizišta na lokalnom putu Sutivan-Orahovica

Ugovor o građenju - izvede radove na sanaciji klizišta lijeve obale rijeke Lješnice u Lješnici

Ugovor o građenju - Izradi elaborata o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera

Ugovor o građenju -  farbanje stubova javne rasvjete

Ugovor o izradi Geodetske podloge za izradu DUP-a Lješnica i Nedakusi

Ugovor o građenju -  izveđenju radova na izradi tabli i obilježavanju ulica u Bijelom Polju

Ugovor o građenju -  izveđenju radova na  opremanju gradskih plaža

Ugovor o građenju -  izveđenju radova na održavanju semafora u toku 2015

Ugovor o građenju -  za investiciono održavanje opštinskih puteva-rad buldozera

Ugovor o građenju -  Trafostanica Nikoljac

Ugovor o građenju -  na Rekonstrukciji privatnih objekata na pijaci radi uklapanja u projekat rekonstrukcije same pijace

Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica-Radulići-Godijevo

Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.304

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1388

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1330/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930

Ugovor o adaptaciji kancelarija u prostorijama Službe Menadžera

Ugovor o regulaciji atmosferske odvodnje u Loznicama kod Krgovića

Ugovor o izgradnji potpornog zida Lješnica - Pavlović

Ugovor o nabavci i ugradnji ležećih policajaca u Bijelom Polju

Ugovor o doažuriranju topografsko-katastarskog plana

Ugovor o o izradi DUP-a Lješnica

Ugovor o izradi DUP-a Nedakusi

Ugovor o izradi DUP-a Nikoljac

Ugovor o investicionom održavanju opštinskih puteva-rad buldozera

Ugovor o izvodjenju radova za tamponski sloj Building biro 2015

Ugovor o izvodjenju radova za tamponski sloj Crnagoraput biro 2015

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1111/4

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1801/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti 3208 KO Bijelo Polje

Ugovor o nabavkci i ugradnji odbojnih ograda

Ugovor o radovima na održavanju javne rasvjete u Bijelom Polju u toku 2015 godine

Ugovor o radovima na Izgradnji potpornog zida Lješnica - Pavlović

Ugovor o reviziji Glavnog projekta izgradnje azila za pse

Ugovor o vršenju stručnog nadzor za II fazu radova na izgradnji OŠ u Dobrakovu

Ugovor o pružanju usluga za  Izradu Glavnog projekta šetališta pored Lima

Ugovor o izveđenju radova na Rekonstrukciji privatnih objekata na pijaci

Ugovor o preuzimanju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi projekat rekonstrukcije puta Stjepanica-Radulići-Godijevo

Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat rekonstrukcije ulice u Nikoljcu

Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat trotoara kroz Tomaševo u dužini od I=400 m

Ugovor o preuzimmju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi projekat izgradnje pješačkog prolaza ispod mosta kod pijace

Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat izgradnje trotoara i javne rasvjete

Ugovor o isporuci betonskih cijevi

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja

Ugovor o završetaku izgradnje PO Škole u Dobrakovu

Ugovor o izveđenju radova na izgradnji mosta na Grančarevskoj rijeci u Lješnici

Ugovor o izveđenju radova na izradi potpornog zida Ćukovac

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1330/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

 

Ugovori 2014

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o pruzanju usluga osiguranja - radnika zaposlenih u opštini Bijelo Polje od posledica nesrećnog slučaja

Ugovor o pružanju usluga osiguranja-na regulaciji atmosferske vode kod parka R. Ratkovića

Ugovor o građenju - atmosferske vode skola RR i hala

Ugovor o građenju-betoniranje prilaza u ul. Š. Međedovića

Ugovor za pružanje usluga- Revizija zaštite na radu za vodovod Džafića Brdo

Ugovor o građenju- farbanje stubova javne rasvjete

Ugovor o građenju- izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Ugovor o građenju- protivpožarni elaborat za vodovod Džafića Brdo

Ugovor o građenju- na regulaciji atmosferskog kanala u Kruševu

Ugovor o građenju - nastavak atmosferskog kanala na Loznicama

Ugovor o građenju - radove na izgradnji betonskog kanala za odvodnju u Tomeševu kod Damjanaovića

Ugovor o građenju - uredjenje kruga oko kapele u Bijelom Polju

Ugovor o građenju- nabavka i ugradnja ležećih policajaca u Bijelom Polju

Ugovor o građenju - završni radovi na montaži hidromašinske opreme na pumpnoj stanici Džafića Brdo

Ugovor o građenju - radovi na regulaciji površinskih voda u Malom Polju

Ugovor o građenju – radovi na regulaciji atmosferske vode na putnom pravcu Gornji Sutivan – Kukulje

Ugovor o građenju - radovi na izgradnji PO škole u Dobrakovu

Ugovor o prožanju usluga - lokalna studija lokacije „Piramida“ u Bijelom Polju

Ugovor- za izradu Detaljnog urbanističkog plana Medanovići

Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-rad buldožera

Ugovor o građenju - investiciono održavanjue opštinskih puteva-rad buldožera u MZ Dobrakovo

Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj 1

Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj 2

Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Zaton

Ugovor o nabavci roba - nabavka goriva

Ugovor o građenju – održavanje javne rasvjete u Bijelom Polju u toku 2014. godine

Ugovor o građenju - izrada ograde u ulici 3. januar

Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa i platoa u centru grada

Ugovor o građenju - izrada prilaza ka k. parceli 216/1

Ugovor o gradnji- izrada pločastog propusta u Loznoj

Ugovor o građenju - regulacija fekalne kanalizacije u Nedakusima

Ugovor o prožanju usluga - revizija Završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

Ugovor o građenju - sanacija pločastog propusta na putu B.Polje – Grančarevo ( kod Baušića )

Ugovor o građenju - održavanje semafora

Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa u ulici Kneza Miroslava

Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa u Malom Polju

Ugovor o građenju - izgradnja stepeništa prema plaži Sinjavac

Ugovor - stručni nadzor na izgradnji PO škole u Dobrakovu

Ugovor o građenju - izgradnja upojnih bunara u naselju Potkrajci

Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnog projekta visećeg pješačkog mosta preko Lima u naselju Njegnjevo

Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnog projekta vodovoda Babića Brijeg

Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnon projekta vodovoda Sipanje

Ugovor o građenju - izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Kanje, Metanjac i Dobrakovo

Ugovor o građenju - nastavak radova na izgradnji vodovoda Ravna Rijeka-Slijepač Most

Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Zminac

Ugovor o isporuci – isporuka betonskih cijevi

Ugovor za nabavku polovnog specijalnog vozila “pauk”

Ugovor o isporuci - isporuka materijala za održavanje higijene

Ugovor o isporuci - jedan moped

Ugovor o građenju – radovi na izgradnji fekalne kanalizacije

Ugovor o građenju - uredjenje atmosferskog kanala kod bolnice

Ugovor o građenju - nastavak radova na regulaciji atmosferske vode kod parka Rista Ratkovića

Ugovor o građenju - odvodnja površinskih voda kod gradskog stadiona

Ugovor o građenju - potporni zid u Lipnici 2

Ugovor o građenju - potporni zid na putnom pravcu Lipnica – Ćukovac

Ugovor o građenju - potporni zid na putnom pravcu Lipnica – Livadice 2

Ugovor o građenju - sanacija klizišta Loznice – Rasovo 2

Ugovor o građenju – potporni zid u Crnči

Ugovor o građenju - sanacija potpornog zida u naselju Klanac

Ugovor o građenju - potporni zid Lipnica - Livadice

Ugovor o građenju - potporni zid u Lipnici

Ugovor o građenju - potporni zid Lješnica - Mrdavac

Ugovor o građenju - potporni zid u Loznoj

Ugovor o građenju – potporni zid Loznice

Ugovor o građenju - potporni zid u Pećarskoj

Ugovor o građenju – sanacija klizišta u Rakonjama pored magistrale

Ugovor o građenju – potporni zid Rasovo – Boljanska Rijeka

Ugovor o građenju – sanacija zida u ul. Mojkovačkoj

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.304

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138//1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3-1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1-1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1-1

 

Ugovori 2013

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2205/12

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2158/4, 2158/5, 2159/2

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2154/2

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.3168

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2517

Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.3881

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1677

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1677

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

 

Odluke - javne nabavke 2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu i ugradnju ograde na mostu grad - Nikoljac

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu geodetskih elaborata - partija 1

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu geodetskih elaborata - partija 2

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2102

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju ležećih policajaca

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala i računarske opreme u 2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zamjenu patosa na pjesačkom mostu Nikoljac - Rakonje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za za uredjenje potoka kod parka Rista Ratkovica

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta azila za pse

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu javne rasvjete u ul. Lješničkoj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za rekonstrukciju i adaptaciju novog trznog centra za mlijecnu pijacu

Odluka o izboru najbolje ponude za izgradnju zgrade za penzionere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za dodatne radove na izgradnji disaster recovery centra

Odluluka o izboru najboljeg ponudjaca za instalaciju fontane na Limu

 

Opšte odluke 2012

Odluka o zasnivanju stvarne sluzbenosti - DOO Eling Tivat

 

Ugovori - javne nabavke 2012

Ugovor o gradjenju - izrada i ugradnja ograde na mostu Nikoljac

Ugovor o izradi geodetskog elaborata dijela puta Tomasevo - Pavino Polje

Ugovor o izradi geodetskog elaborata dijela puta Pavino Polje - Kovren

Ugovor o nabavci roba - kancelarijski materijal

Ugovor o gradjenju - nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor o nabavci roba - računarska oprema

Ugovor o gradjenju - zamjena patosa na mostu Nikoljac -  Rakonje

Ugovor o gradjenju - uredjenje potoka kod parka Rista Ratkovića

Ugovor o pružanju usluga - izrada tehničke dokumentacije za Glavni projekat azila za pse

Ugovor o gradjenju - izrada javne rasvjete u ul. Lješnička

Ugovor o izvodjenju radova za stambenu zgradu za penzonere

Ugovor o gradnji disaster recovery centra - dodatni radovi

Anex ugovora za izgradnju disaster recovery centra

 

Opšti ugovori 2012

Ugovor o prenosu prava koriscenja na parceli broj: 625

Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - I

Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - II

Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - III

Ugovor o isporuci kancelarijskog namjestaja za opremanje čitaonice i književnog kluba