Na osnovu člana 113 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG “ br. 02/18,34/19,38/20)  i Odluke  starjesine organa o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br 05-100/20-7890 od 21.09.2020 godine  

 

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Raspisuje

INTERNI OGLAS

Za radno mjesto

Šef/ica Odjeljenja trezora lokalne samouprave  -1 izvršilac

-   u Sekretarijatu za finansije.

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava opšte uslove i Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br02/18,34/19,38/20 ) i posebne uslove koji su predvidjeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije  .

  • VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.
  • najmanje 5 godina radnog iskustva
  • Položen stručni ispit

Provjera sposobnosti izvršiće se u skladu sa procedurom predvidjenom za postupak sprovodjenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima.

Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o opštim i posebnim uslovima dostaviti u roku od  15 dana od dana isticanja internog oglasa na oglasnoj tabli Službi za kadrove .

 

 

 

                                                                   Služba za ljudske resurse,

                                                                                                Miodrag Knežević