Na osnovu člana 113 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG “ br. 02/18,34/19,38/20)  i Odluke  starjesine organa o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br 11-100/20-8000 od 28.09.2020 godine  

 

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Raspisuje

INTERNI OGLAS

Za radno mjesto

 

Samostalni /a savjetnik/ica II za pravne poslove    -1 izvršilac

-   u Sužbi za zajedničke poslove.

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava opšte uslove i Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br02/18,34/19,38/20 ) i posebne uslove koji su predvidjeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove  .

  • VII1  nivo kvalifikacije obrazovanja(pravni fakultet)
  • najmanje tri godine radnog iskustva.
  • Položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Provjera sposobnosti izvršiće se u skladu sa procedurom predvidjenom za postupak sprovodjenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima.

 

Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o opštim i posebnim uslovima dostaviti u roku od  15 dana od dana isticanja internog oglasa na oglasnoj tabli Opštine.

 

 

 

                                                                   Služba za ljudske resurse,

                                                                                                Miodrag Knežević