Na osnovu člana 113 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG “ br. 02/18,34/19,38/20)  i Odluke  starjesine organa o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br 15/1-100/20-8884/2 od 28.10.2020 godine  

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Raspisuje

INTERNI OGLAS

Za radno mjesto

Samostalni/a savjetnik/ica I za vodoprivredu  -1 (jedan) izvršilac

-   Sekretarijatu za preduzetništvo I ekonomski razvoj.

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava opšte uslove i Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br02/18,34/19,38/20 ) i posebne uslove koji su predvidjeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

  • VII1  nivo kvalifikacije obrazovanja (pravni fakultet)
  • najmanje pet godine radnog iskustva .
  • Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Provjera sposobnosti izvršiće se u skladu sa procedurom predvidjenom za postupak sprovodjenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima.

Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o opštim i posebnim uslovima dostaviti u roku od  15 dana od dana isticanja internog oglasa na oglasnoj tabli Opštine.

 

 

 

 Služba za ljudske resurse,

Miodrag Knežević