Na osnovu člana 113 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG “ br. 02/18,34/19,38/20) i Odluke starjesine organa o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta  br.05-100/20-9261 od 04.11.2020. godine  

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Raspisuje

INTERNI OGLAS

 

Za radno mjesto

Savjetnik/ica I -1 izvršilac

-   u Sekretarijatu za finansije .

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava opšte uslove i Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br02/18,34/19,38/20 ) i posebne uslove koji su predvidjeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije  .

  • VI  nivo kvalifikacije  obrazovanja,
  • najmanje tri godine radnog iskustva.
  • Položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Provjera sposobnosti izvršiće se u skladu sa procedurom predvidjenom za postupak sprovodjenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima.

Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o opštim i posebnim uslovima dostaviti u roku od  15 dana od dana isticanja internog oglasa na oglasnoj tabli Opštine.

 

 

Služba za ljudske resurse,

Miodrag Knežević