Na osnovu člana 113 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG “ br. 02/18,34/19,38/20) i Odluke starjesine organa o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br.11-100/20-9228 od 03.11.2020. godine   

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Raspisuje

INTERNI OGLAS

 

Za radno mjesto

Samostalni/a referent/ica tehnički/a sekretar/ica rukovodioca službe -1 izvršilac

-   u Službi za zajedničke poslove .

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava opšte uslove i Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br02/18,34/19,38/20 ) i posebne uslove koji su predvidjeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove  .

  • IV 1  nivo kvalifikacije srednjeg stručnog  obrazovanja,
  • najmanje tri godine radnog iskustva.
  • Položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Provjera sposobnosti izvršiće se u skladu sa procedurom predvidjenom za postupak sprovodjenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima.

Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o opštim i posebnim uslovima dostaviti u roku od  15 dana od dana isticanja internog oglasa na oglasnoj tabli Opštine.

 

 

Služba za ljudske resurse,

Miodrag Knežević