Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Komisija za sprovođenje postupka

davanja u zakup građevinskog zemljišta,

koje predstavlja opštinsku imovinu

Br.01/7411/1

Bijelo Polje, 05.11.2015.godine

 

Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10, 14/13) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 ) objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

U zakup se daju slijedeće parcele:

 

 

1.      Kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Slobode ,(kod gradske apoteke) Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi  4,16€/m² mjesečno

 

2.      Kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Tomaša Žižića, lokacija br.1 od Ulice slobode, Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi  4,16€/m² mjesečno

 

3.      Kat.parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Živka Žižića-, lokacija br.1 od Ulice Tršove, Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,16€/m² -mjesečno

 

4.      Kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3029 KO Bijelo Polje, površine 12,00m2 u ulici Živka Žižića, Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   3,71€/m² -mjesečno

 

5.      Kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br,3533 KO Bijelo Polje, površine 5,00 m2 u ulici Tršovoj, Bijelo Polje.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi  4.16€/m² -mjesečno

Zemljište se daje u zakup na period od jedne godine.

 

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

-najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

-vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 06.11.2015.godine  zaključno sa 13.11.2015.godine  do 11h, neposrednom predajom na arhivi Opštine Bijelo Polje.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

-Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

-Za pravna lica naziv,sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

-naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

-dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

-dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

-broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt

Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje,ul.Slobode br.5.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 13.11.2015.godine u 12h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJAZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE PREDSTAVLJA  OPŠTINSKU IMOVINU