Opština Bijelo Polje
Konkurs za izradu umjetničkog rješenja spomen-obilježja  Dragomiru Brajkoviću

 

1. Raspisivač i naručilac Konkursa je Opština Bijelo Polje
2. Predmet Konkursa

- Predmet Konkursa je izrada umjetničkog rješenja  spomen-obilježja.
- Spomen-obilježje SPOMEN-BISTA  će se podići/izgraditi na katastarskoj    parceli br. 1642 (na prostoru Parka pjesnika ), upisana u listu nepokretnosti br. 2411 KO Bijelo Polje, ulica Slobode (Ekstra zona).

3. Učesnici Konkursa
- Konkurs je javni i anonimni.
- Na Konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica, osim članova Komisije – stručnog žirija. Priloženo rješenje mora biti originalni rad učesnika na konkursu.
4. Rokovi
- Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja (14.08.2017.god.) na oglasnoj tabli  Opštine Bijelo Polje i na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co. me.
- Učesnici Konkursa u obavezi su da radove predaju Sekretarijatu za lokalnu samoupravu zaključno sa 14.09.2017. godine do 15.00 h u arhivi Opštine Bijelo Polje, Ul. Slobode.
- Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka, nepotpuni radovi, kao i radovi upućeni poštom neće se uzimati u  razmatranje.
- Stručna komisija donijeće odluku o rezultatima Konkursa u roku od 7(sedam) dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.
5. Stručna komisija
- Predsjednik Opštine imenovao je Stručnu komisiju.
6. Opšti kriterijumi
Predloženi konkursni rad bi trebalo da sadrži elemente koji:
a. zadovoljavaju estetski i likovni kvalitet,
b. imaju zavidan nivo skulpturskog izvođenja,
c. posjeduju originalnost ideje,
d. imaju komunikativnost sa okolinom.
Predloženi spomenički elaborat treba da sadrži elemente koji jasno određuju odnos prema kulturnom nasljeđu i koji bi trebalo da budu sastavni dio predloženog elaborata spomen-obilježja.
7. Posebni kriterijumi
Radovi prijavljeni na Konkurs ne smiju biti ranije izlagani ili poslati na neki drugi konkurs.
- Ponuđeni konkursni prijedlog spomen obilježja- spomen-biste treba da sadrži elemente koji jasno određuju vizuelni karakter i prepoznatljivost lika Dragomira Brajkovića.    
- Spomen-obilježje će se izraditi od bijelog  mermera sa izlivenim dijelom od bronze. Na dvostepenoj mermernoj bazi, dimenzija 85/75/15 cm i 66/60/15 cm, biće fiksiran postament izduženog kvadratnog oblika, dimenzija 132(visina)/40/46 cm, , sa završne tri horizontalne mermerne ploče visine od po 5 cm, na kojima će se  učvrstiti bronzana bista, dimenzija oko 65(visina) / 60 cm.
- Idejno rješenje postamenta definisano je Odlukom o podizanju spomen-biste Dragomiru Brajkoviću. Postament mora da sadrži vizuelni natpis u skladu s Odlukom o podizanju spomen-biste Dragomiru Brajkoviću.
8. Nagrada
Naručilac će autoru najboljih umjetničkih rješenja dodijeliti nagrade i to:
- Prva nagrada u iznosu od 300 €,
- Druga nagrada u iznosu od 200 €, i
- Treća nagrada u iznosu od 100 €.
- Autor nagrađenog rada dužan je da prihvati primjedbe i sugestije stručne komisije.
- Stručna komisija zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako ocijeni da ponuđeni radovi ne zadovoljavaju potrebne kriterijume.
9. Sadržaj konkursnog rada
- Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprozirni omot sa šifrom u uglu omota i naznakom ,,Konkurs – ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“.
- Na poleđini koverte ispisati šifru pod kojom autor učestvuje na Konkursu.
U ovoj koverti obavezno se nalazi druga zatvorena koverta u kojoj su podaci o autoru:
1.šifra pod kojom se autor prijavio;
2.ime i prezime;
3.JMBG;
4.broj kontakt telefona;
5.email adresu; i
6.izjavu o autorstvu.

 

Ovu kovertu Komisija – stručni žiri otvara nakon donošenja odluke o izboru odabranog rješenja.
Ponude bi trebalo da sadrže sve tražene elemente naznačene u konkursu, u protivnom biće ocijenjene kao nepotpune.

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim Konkursom zainteresovani mogu dobiti u kancelariji br. 27, Opština Bijelo Polje, Ulica Slobode, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.
Napomena
Za sve zainteresovane učesnike konkursa obezbijeđena je foto dokumentacija