CRNA GORA
Skupština opštine Bijelo Polje
Služba Skupštine
Broj: 02-508
Bijelo Polje, 19.01.2018. godine,

Na osnovu člana 155  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 34/11, 32/13, 47/17), objavljuje se

P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXVII sjednicu
Skupštine opštine Bijelo Polje

            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu  XXVII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 31.01.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

            Odredbama člana 152 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

        - da je registrovana najmanje godinu dana;
        - da ima sjedište na teritoriji opštine;
        - da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini; ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili  učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
        - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
        - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

         Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da  predloži, odnosno  imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.

         Uz prijavu za učešće na XXVII sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti SlužbiSkupštine:

       - prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;

       - Statut nevladine organizacije;
       - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
       - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 152 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

         Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

        Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

      
SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE