Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13 i 55/16) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi,, br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje:

 

J A V N I P O Z I V

ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata

za imenovanje člana Savjeta Radio Bijelo Polje iz oblasti kulture i sporta

 

 

  1. Kandidata za člana Savjeta Radio Bijelo Polje predlažu ovlašćeni predlagači iz oblasti kulture i sporta;
  1. Član Savjeta bira se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radija, koji ima visoku stručnu spremu, koji je državljanin Crne Gore i koji ima prebivalište u Opštini Bijelo Polje.

 

  1. Član Savjeta ne može biti:
  2. poslanik i odbornik;
  3. lice koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;
  4. funkcioner političke stranke (predsjednik stranke, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora, kao i drugi stranački funkcioner);
  5. vlasnik udjela, akcionar, član organa upravljanja, zaposleni, lice pod ugovorom i sl., koje ima interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih audiovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);
  6. lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili je pravosnažno osuđeno za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
  7. lice koje je bračni drug lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalazi u krvnom srodstvu u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u porodičnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

 

  1. Predlog za imenovanje kandidata za člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

 

           Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:

         1). dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Opštini Bijelo Polje ;

         2). dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

        3). izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 3 ovog Javnog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 

Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.

 

         Rok za predlaganje kandidata je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu ,,Pobjeda“.

 

         Predlog za kandidata za člana Savjeta Radio Bijelo Polje, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje na adresu: ul . Slobode bb.

 

           Javni poziv objaviće se u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi, dnevnom listu ,,Pobjeda“ i na web sajtu opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

 

          Obrazac i izjava za imenovanje člana Savjeta, objaviće se na web sajtu opštine Bijelo Polje.

 

            Napomena: Informacije po ovom javnom pozivu možete dobiti u Službi Skupštine kancelarija br. 54 ili putem telefona 050 431 682

 

Broj: 02–1029

Bijelo Polje, 01.02.2018. godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...doc

Izjava o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova za člana Savjeta Radio Bijelo Polje...pdf