Na osnovu člana 16 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl.list CG – opštinski propisi br. 36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje drugi:

 

J A V N I   P O Z I V

o predlaganju kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

 

              Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, zaposleni u organima lokalne uprave, zaposleni u javnim službama, zaposleni u lokalnim medijima i nevladine organizacije koje imaju sjedište na području Opštine.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata. Za člana Etičke komisije lice može biti izabrano najviše dva puta uzastopno.

             Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje radom i ponašenjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, ima prebivalište na teritoriji Opštine.

             Za člana Etičke komisije biraju se: 1 predstavnik iz reda građana; 1 predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave; 1 predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština); 1 predstavnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima; 1 predstavnik nevladinih organizacija.

             Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera; funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi presjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner); pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

            Ovlašćeni predlagač uz predlog dostavlja: obrazloženje predloga sa kraćom biografijom kandidata, potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu člana 13 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike; dokaz o prebivalištu kandidata, dokaz o radnom odnosu kandidata za lica iz člana 11 stav 1 tačka 2 do 4 navedene Odluke, odnosno dokaz o članstvu kandidata za lica iz člana 11 stav 1 tačka 5 navedene Odluke; izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

 

            Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Broj: 02-1304

Bijelo Polje, 07.02.2018. godine

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE