Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, 75/18) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje  

OBAVJEŠTAVA

     zainteresovanu javnost  

da je nosiocu projekta DOO ŠIK „Lim“ iz Bijelog Polja, doneseno rješenje o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju peleta, na kat.parceli 825/18 KO Bijelo Polje.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu nije uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa. 

 

            Ovlašćeno službeno lice                                                  Sekretar

            Danijela Lazarević                                                  Jasmin Ćorović