Dana 11.02.2020. nakon dobijanja saglasnosti od Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju, direktor Centra za sport raspisuje:

 

JAVNI KONKURS ZA

IDEJNO RJEŠENJE LOGA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE

 

 • JU Centar za sport i rekreaciju je osnovana 1992. godine od strane Skupštine Opštine Bijelo Polje sa ciljem podsticaja i unapređenja sporta u Bijelom Polju. Ustanova je ranije delovala kao SIZ fizičke kulture za Opštinu Bijelo Polje, a  prije toga svoju funkciju u sklopu lokalne samouprave je ostvarivala pod skraćenim nazivom SOFKA.  
 • JU Centar za sport i rekreaciju ili skraćeno Centar za sport je ustanova koja obavlja djelatnost od javnog interesa, i to: razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana; podsticaj i razvoj masovnog sporta; podsticaj fizičke aktivnosti lica sa invaliditetom; učešće u izradi planske dokumentacije u oblasti sporta na lokalnom nivou; organizovanje sportskih takmičenja, sportskih treninga, fizičkog vježbanja, sportsko-rekreativnih aktivnosti i drugih sportskih manifestacija i programa koji su od značaja za fizičku kulturu na lokalnom nivou; preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnji novih sportskih objekata; podsticanje i razvijanje saradnje sa drugim organizacijama  iz oblasti sporta u zemlji i inostranstvu; marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu; pružanje usluga građanima, preduzećima i ustanovama u obavljanju sportsko-rekreativnim aktivnostima; vođenje administrativno-finasijskih poslova i pružanje drugih usluga za sportske organizacije, osnivanje sportskih klubova, sportsko-rekreativnih društava i organizaciju fizičke kulture; obezbjeđivanje i raspodjela novčanih sredstava namjenjenih za sufinansiranje programa sportskih organizacija;  nadzor nad realizacijom potrošnje opredijeljenih novčanih sredstava sportskim organizacijama; pružanje usluga u takmičarskom sportu za organizaciju sportskih priredbi koje se mogu izvoditi u i na  objektima Centra; planiranje i organizovanje rekreacije na teritoriji Opštine; utvrđivanje kategorizacije sportova ; saradnja sa drugim ustanovama i organizacijama iz oblasti sporta; učestvovanje u sportskim priredbama; druge aktivnosti koje joj  Osnivač stavi u nadležnost.
 • Uslovi konkursa:
 • Konkurs je otvoren od 11.02.2020. godine do 02.03.2020. godine;
 • Pobjednika konkursa bira Komisija za odabir Loga JU Centar za sport i rekreaciju;
 • Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani građani;
 • Kada pošalju logo JU Centar za sport i rekreaciju, učesnici prihvataju uslov da JU Centar za sport i rekreaciju ima pravo da ga koristi;
 • JU Centar za sport i rekreaciju zadržava pravo da menja i prilagođava izgled logoa, kao i pravo da ne odabere ni jedan od ponuđenih predloga;
 • Nagradni fond je 300 eura;
 • Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Zvanične stranice Opštine Bijelo Polje, najkasnije do kraja marta 2020. godine.
 • Sve dospijele radove komisija će razmatrati od 05.03.2020. do 20.03.2020.godine , kada će biti saopšten pobjednik konkursa. Prihvataju se likovni i grafički radovi u elektronskoj formi. Rad treba da sadrži logo, koji će se sastojati od simbola, znaka ili od slova iz naziva JU Centar za sport i rekreaciju. Komisija će dodijeliti I nagradu ( koja može biti pojedinačna i grupna). Sve radove možete poslati na email adresu : sportbijelopolje.co.me ili na adresu: Ul. “Nedeljka Merdovića” br. 13, 84000 Bijelo Polje.

 

JU Centar za sport i rekreaciju

 Direktor Marko Maslovarić


Javni konkurs za idejno rješenje loga JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje možete pogledati ovdje...pdf