“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju tunela br. 150 na pruzi Vrbnica – Bar, Opština Bijelo Polje.