Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m: 

DVADESET SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 Sjednica će se održati 27. 12. 2021. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova  u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

             Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

 

 SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                             Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.