Na osnovu člana 36. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 4/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, u t v r d i o   j e

 

L I S T U   P R E D L O Ž E N I H  K A N D I D A T A

nevladinih organizacija  za članove

Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u skladu sa kriterijumima utvrđenim Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i Javnim pozivom predsjednika Opštine Bijelo Polje, objavljenim 24. 01. 2022. godine, predložen je sledeći kandidat

 

  1. Goran Joksimović-4 predloga.

 

 

SEKRETAR

Haris Malagić


 Lista predloženih kandidata nevladinih organizacija za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama...pdf