Povodom sve učestalijih informacija o neprimjerenom načinu deponovanja komunalnog i građevinskog otpada od strane pojedinih lica, Opština Bijelo Polje poziva sve građane i pravna lica da svojim odgovornim pristupom sačuvaju životnu sredinu koja je naše zajedničko dobro.

Kako se i posle niza edukativnih aktivnosti opštinskih organa o načinu odlaganja otpada, negativan trend nastavio, iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i Komunalne policije su uputili obavještenje građanima i pravnim licima da će organi lokalne uprave djelovati represivno u skladu sa svojim ovlašćenjima u saradnji sa državnim inspekcijskim organima.

Nadležni organi će postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Odlukom o komunalnom redu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 038/20) koja je donijeta radi korišćenja, čuvanja i održavanja javnih površina, komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti i zadovoljenja javnog interesa u komunalnoj oblasti. Takođe, Odlukom o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/18) utvrđen je način odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje, koje podrazumijeva sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima, odnosno odvojeno sakupljaju pojedine frakcije komunalnog otpada koje je predviđeno i Lokalnim planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

Još jednom pojašnjavamo da je korisnik usluga u sistemu sakupljanja otpada obavezan da koristi javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada i odlože komunalni otpad u za to odgovarajuću posudu.

Građani prilikom uklanjanja građevinskog otpada jedino mogu da ovu vrstu otpada odlažu preko komunalnog preduzeća Komunalno ‘’Lim’’ na za to određenu privremenu lokaciju, a  koje za tu namjenu ima određen cjenovnik.

Napominjemo, da je imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal u skladu sa članom 54 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11, 039/16). Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski material. Prerada cemenat azbestnog građevinskog otpada, takođe je zabranjena. Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu sa zakonom.

Posebno pravna lica moraju bi upoznata da se građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu. Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi. Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu. Sakupljač građevinskog otpada može građevinski otpad skladištiti, najduže godinu dana u postrojenju za preradu građevinskog otpada. Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3.

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Proizvođač građevinskog otpada koji nastaje od objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom. Saglasnost na tako izrađeni plan upravljanja građevinskim otpadom daje organ koji je izdao odobrenje za rad tj. građevinsku dozvolu Agencija ili organ lokalne uprave. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na lokaciji za koju je dobijena građevinska dozvola (gradilište). Otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi, odlaže se na deponiju za inertni otpad.

Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, proizvođač građevinskog otpada je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta. Na taj plan saglasnost daje Agencija za zaštitu prirode..

Proizvođač građevinskog otpada dužan je da planom upravljanja građevinskim otpadom utvrdi mjere način i postupak prerade otpada, uslove i način odlaganja cementa, azbestnog građevinskog otpada, kao i uslove koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada  ukoliko isti posjeduje. Ista procedura je definisana Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade  građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12) kojim je propisano da se građevinski otpad na gradilištu skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.

Kako je najavljeno donošenje novog Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori čija je izrada planirana za III kvartal 2022. godine, pokušaće se sistematičnije riješiti problem upravljanja građevinskim otpadom, što naravno ne amnestira zagađivače koji su dužni da poštuju zakonsku procedure, da vode računa o upravljanju otpadom koji sami proizvedu, kao i o zakonskim konsekvencama koje proističu iz kršenja istih.


 SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ