Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 47 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18) i člana 3 stav 1 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

PRVU SJEDNICU NOVOIZABRANE SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 08.12. 2022. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 D N E V N I    R E D

 

  1. Izvještaj Opštinske izborne komisije o konačnim rezultatima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje, održanih 23.10. 2022. godine;
  2. Potvrđivanje mandata odbornika;
  3. Izbor predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

Br.02-016/22-7485

Bijelo Polje, 24.11.20222.godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE


 

Predsjednica

Nemša Omerhodžić