Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m: 

 

TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

Sjednica će se održati 24. 12. 2022. godine, (subota)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

   Zapisnik sa II sjednice  Skupštine.

 

  1. Izbor i imenovanja;

- Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade „3.januar“ za 2022.godinu;

- Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu javnih priznanja Opštine Bijelo Polje;

- Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije.

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                              Predsjednik,

                                                                                                                  Ernad Suljević, s.r.