Na osnovu člana 19 i 22 stav 3 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 2/06), Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje,  upućuje:

JAVNI POZIV

 

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

  1. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Opštine (u daljem tekstu Savjet) se osniva radi  una­pre­đe­nja rada lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Opšti­ni.
  2. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima predsjednika i 6 (šest) članova. Članove Savjeta bira Skupština opštine iz reda  istak­nu­tih i ugled­nih gra­đa­na Opšti­ne i stru­čnja­ka iz obla­sti od zna­ča­ja za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.
  1. Kandidata za člana Savjeta mogu predložiti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacija lokalnih vlasti i građani.
  1. Za člana Savjeta ne mogu biti birani: poslanici i odbornici, lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave, rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština ,izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave, funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), lica koja su pravosnažno osuđena za krivičo djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci.
  1.    Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje ili putem pošte na adresu Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, ul . Slobode bb. Bijelo Polje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
  2.    Javni poziv će se  objaviti  u  dnevnom listu ,,Pobjeda“ i  na web sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

 

 

Predsjednik Odbora,

                                                                                                                    Abaz Dizdarević, s.r.

 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave možete pogledati ovdje... pdf