Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

OSMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 24. 03. 2023. godine, (petak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Zaključak kojim se Vladi Crne Gore predlažu mjere u cilju rješavanja problema poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje.

 

 

Br.02-016/23-243

Bijelo Polje, 21.03.2023.godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Predsjednik,

Ernad Suljević s.r.