Na osnovu člana 71. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore“, br.2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 94. stav 1. tačka 5. Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list.CG - opštinski propisi“, br.19/18), člana 3. Stav 2. Tačka 6. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Bijelo Polje ("Službeni  list Crne Gore -opštinski propisi", br. 16/19, 25/19, 34/21, 6/22, 7/22, 31/22, 7/23, 11/23),  čl.12. Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023.godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 35/23), v.d. sekretara Sekretarijata za poljoprivredu  d o n o s i : 

O D L U KU

  1. Prekida se dalja realizacija podsticajne mjere br.9.pod nazivom “Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije”, Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu, zbog  utroška budžetski predviđenih novčanih sredstava za ovu podsticajnu mjeru.
  2. Odluka o prekidu ove podsticajne mjere stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem u sekciji obavještenja na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

 O b r a z l o ž e n j e

Zbog utroška Budžetom planiranih novčanih sredstava za 2023.godinu, za mjeru 9 “Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije”,  Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023.godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 35/23), shodno čl. 12. Pomenutog Programa, prekida se dalja realizacija ove mjere.

Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje od 17.08.2023. godine, kada će ova odluka biti javno objavljena na opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, neće odobravati pristigle zahtjeve  za podsticaj, koji su definisani mjerom 9 “Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije”,  Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023.godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 35/23), za koju su predviđena novčana sredstva potrošena.

Na osnovu činjeničnog stanja, utvrđenog prema podacima iz službenih evidencija Sekretarijata za poljoprivredu, a  shodno čl. 12. pomenutog Programa, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

v.d. SEKRETAR

Kemal  Alić


Odluka...pdf