Na osnovu člana 2 stav 2 tačka 1, 2, 4, 5, 6, 8 9 i 11 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K br. 4

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava zatvaraju se mjere 1.1 Podsticaj razvoja ruralnog turizma; 1.2 Podsticaj za nabavku specijalnih vozila sa mini hladnjačama za prevoz voća i povrća; 1.4 Unapređenje zdravstvenih usluga na ruralnom području; 1.5 Podrška osnivanju i funkcionisanju poljoprivrednih udruženja; 1.6 Promocija i edukacija iz oblasti ruralnog i održivog razvoja i 2.2 Održivo korišćenje zemljišta; 2.3 Održivo korišćenje rječnih tokova i 2.5 Ublažavanje i smanjivanje prirodnih hazarda (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20).

Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 08.09.2020. godine neće odobravati za tekuću godinu pristigle zahtjeve po osnovu podsticajnih mjera iz stava 1 ovog Zaključka.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me

 

                                                                                                Sekretar

 Jasmin Ćorović


Skenirani zaključak...pdf