Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, na sjednici održanoj 23.11.2020.godine, na osnovu Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) a na osnovu člana 116 I 117, kao i u skladu sa  članom 13 i 14  Odluke o finansiranju sporta (SL.CG.opštinski propisi  br. 08/19 od 11.02.2019. godine), i  Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19,   na predlog Komisije za procjenu Programa  utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, donosi sledeću :

O D L U K U

Kojom se jednoglasno usvaja Predlog odluke Komisije o sufinansiranju sportskih organizacija za 2020. godinu, i raspodjela sredstava se vrši na sledeći način  :

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub “Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“, odnosno klubovi kojima je opština Bijelo Polje osnivač. UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, na osnovu člana 3, 9 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19 odobrio je sredstva, u ukupnom iznosu 199.999,80 eura na sledeći način.

Na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava  na osnovu bodovanja (ukupno 2.200 bod - iznos boda 90,09 eura ) odobrio iznos  u visini od 199.999,80 eura, što je prikazano u tabeli :

 

KLUBOVI

Bodovi

Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2020. godina.

UKUPNO

2.200

199.999,80

FK JEDINSTVO

1235

111.261,15

KK JEDINSTVO (M i Ž)

985

88.738,65

 

UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br.236-1/19 odobrio je sredstva organizacijama kojima je osnivač Opština Bijelo Polje Odlukom u ukupnom iznosu 69.997,00 eura na sledeći način.

Na osnovu člana 3,10 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava na osnovu bodovanja (ukupno 2.179 bod - iznos boda 32,124 eura ) odobrio iznos  u visini od 69.997,00 eura, što je prikazano u tabeli:

 

KLUBOVI

Bodovi

Odobrena finansiska  sredstava za  sportske organizacije za  2020. godina.

UKUPNO

2.179

  69.997,00

AK JEDINSTVO

420

  13.492,00

OK JEDINSTVO

1.026

  32.959,00

RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO

733

  23.546,00

 

 Ekipni sportovi :

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava  na osnovu bodovanja (ukupno 588 bod - iznos boda 8.84 eura ) odobrio iznos  u visini od 5.197,00 eura, što je prikazano u tabeli :

 

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansiska sredstava za  klubove 2020 godina.

UKUPNO

588

    5.197,00

OFK BORAC

432

    3.818,00

FK METEOR

156

    1.379,00

 

POJEDINAČNI SPORTOVI :

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 236-1/19  UO JU Centra za sport i rekreaciju je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava, na osnovu bodovanja (ukupno 2.070 boda - iznos boda 8,115 eura ) odobrio iznos  u visini od 16.798,00 eura, što je prikazano u tabeli:

 

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2020 godina

 

2.070

    16.798,00 eura

PSK CMILJAČE

356

    2.888,94

BOKS FENIX

328

    2.661,72

KARATE JEDINSTVO

218

    1.769,07

DZUDO FAVORIT

459

    3.724,78

STK  JEDINSTVO

326

    2.645,49

BOKS BIJELO POLJE

383

    3.108,00

 

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava,a u skladu  člana 21 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama 236-1/19  sa ostvarenim bodovima manje od 150 bodova, raspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 eura  na način prestavljeno u tabeli :

                  

SPORTSKI KLUB

BODOVI

 Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2020. godina  

 

 

      6.000,00

FK SEDMICA

136

      1.000,00   

FK Omladinac

144

      1.000,00

ŠK ROKADA

95

      1.000,00

TK Elitte

100

      1.000,00

SRK Sinjavac

118

      1.000,00

FK Sjeverna Zvijezda

141

      1.000,00

 

ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA:

 

Školska sportska društva

Odobrena finansijska sredstva za sportske organizacije za 2020. Godinu

ŠSD Marko Miljanov

1.000,00

 

ŠSD Vladislav Ribnikar

1.000,00

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Cijeneći uslove iz Javnog konkursa za  sufinasiranje Programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu, Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) a na osnovu člana 116 i 117, Odluke o finansiranju sporta (SL.CG.opštinski propisi  br. 08/19 od 11.02.2019. godine) a na osnovu članova 4,5,6,8, 9,10,12 i 13, kao  i Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finasijskih sredstava br. 236-1/19 i na osnovu predloga Komisije za procjenu programa utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, o svemu je odlučio kao u dispozitivu ove odluke .

 Naime, na Javni konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija u 2020.godini,   nakon pregleda podnošene dokumentacije od strane Komisije za procjenu Programa i utvrđivanje visine sredstava koje se dodjeljuju sportskim organizacijama za sprovođenje programa koja je imenovana odlukom Upravnog odbora br 443/20 od 04.09.2020.godine,  utvrđeno je da se na Javni konkurs prijavilo 25 sportskih organizacija, a da uslove Konkursa ispunjava 21 sportska organizacija.

Komisija je utvrdila da 4 sportske organizacije i to: BK Ciklomont, Džudo klub Jedinstvo, Dzudo klub OSI Ippon i ŠSD 9 Maj Sutivan, koje su se javilie na Javni konkurs ne ispunjavaju uslove navedenog konkursa.  BK Ciklomont i Džudo klub Jedinstvo nijesu priložili svu potrebnu dokumentaciju koja se tražila Javnim Konkursom. Džudo klub OSI Ippon I ŠSD 9. Maj Sutivan dostavili su Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija koja nisu u skladu sa uslovima Javnog konkursa. 

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub „Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“ odnosno klubovi kojima je Opština osnivač UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3, 9 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama odobrio je sredstva Odlukom u iznosu od 199.999,80 eura.

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3,10 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava br.236-1/19 sportskim organizacijama odobrio je sredstva klubovima kojima je osnivač Opština Bijelo Polje odlukom u iznosu od 69.997,00 eura .

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije dodjelio je sredstva u iznosu od 5.197,00 eura. Na osnovu bodovanja ekipni sportovi ostvarili su ukupno 588 bodova. Vrijednost boda je utvrđena na osnovu kriterijuma iz člana 20 Pravilnika i iznosi 8.84 eura.

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije odobrio sredstva od 16.798,00 eura. Na osnovu 6 bodovanih pojedinačnih  sportskih kolektiva ostvaren je sve ukupan bod 2.070 koji smo podijelili 16.798,00 i iznos kojeficijenta ( bod ) iznosi 8,115 eura.

Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama uređen je postupak raspodjele sredstava kroz bod sistem. Pravo na sredstva imaju sportske organizacije koji su ostvarili 150 i vise bodova. Članom 21 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br 236-1/19 utvrđeno je da  Komisija za raspodjelu sredstava  može predložiti , program sportskog kolektiva koji je ostvario manje od 150 bodova sufinansira shodno članu 4 ovog Pravilnika  Odlukom. Na osnovu izloženog  finansijski  je podržano 6 sportskih organizacija u ukupmom iznosu od 6.000,00 eura.

U skladu sa strateškim ciljevima strateškog razvoja sporta mladih a na osnovu pristihlih prijava školskih sportskih društava iz Bijelog Polja , sufinanasirali  smo dva ŠSD u ukupnom finansijskom iznosu od 2.000,00 eura.

 

                                                                                                                 Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                       Predrag Tošić


Odluka o sufinansiranju sportskih organizacija za 2020.godinu i raspodjela sredstava...pdf

Odluka kojom se formira Komisija za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji...pdf